Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 57

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 3 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 57/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2011» Προϋπολογισμού:73.000,00€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1156/3-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 6) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 57 : Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 3309/Ξ-ΔΤΕ-162/16-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, το από 10-1-2012 συνημμένο Πρακτικό Ανοικτής Δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα δημοπράτησης με επί ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.). Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι: «Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε. Δ. διαπίστωσε ότι οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, είχαν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κατόπιν τούτου η Ε.Δ. κάνει δεκτές όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον διαγωνισμό» και προκύπτει ότι μεταξύ των τριών ενδιαφερόμενων προσωρινός μειοδότης είναι ο κ. Ηγεμών Θωμάς με έκπτωση 4%. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία Ηγεμών Θωμάς ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2011» Προϋπολογισμού:73.000,00€ με ΦΠΑ, με έκπτωση 4%. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά) 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία Ηγεμών Θωμάς ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2011» Προϋπολογισμού:73.000,00€ με ΦΠΑ, με έκπτωση 4%. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 57/2012. 

                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                                              

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 294 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:37
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 56 2012 Απόφαση 58 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή