Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 48

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 48/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατεδάφιση υπαρχόντων κτιρίων λόγω ακαταλληλότητας και κατασκευή νέων. Επισκευές συντηρήσεις, εξοπλισμός στις κατασκηνώσεις Ποταμιάς Θάσου (κατασκευή νέου χώρου εστίασης και ξενώνων προσωπικού)».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 02/137/11-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής α εξής: Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 07/ 4243 της 30/ 9 / 2009 Απόφαση της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας. Με την υπ΄ αριθμ. 07/ 5456 της 17 Δεκεμβρίου 2009 Απόφαση Νομάρχη Καβάλας, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 192η Απόφαση (πρακτικό 46/07.12.2009) 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 02-02-2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η Κοινοπραξία Κρόκος Δημήτριος – Μαργαρίτης Μιχαήλ με μέση έκπτωση 48% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμό 7/2010 πρακτικό της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 28/26.2.2010) με το οποίο εγκρίθηκε οριστικά ο ανάδοχος.
Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30.07.2010 για το ποσό των 430.819,93 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 68.931,19 € ήτοι συνολικά 499.751,12 €, από την εταιρία Κ/Ξ Κρόκος Δημήτριος – Μαργαρίτης Μιχαήλ. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού είχε ορισθεί η 4-9-2011, ήτοι τετρακόσιες (400) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σοβαρή καθυστέρηση ροής χρηματοδότησης, ο 1ος λογαριασμός από τον Νοέμβριο του 2010 πληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011. Η ανάδοχος εταιρεία, Κ/Ξ Κρόκος Δημήτριος – Μαργαρίτης Μιχαήλ, υπέβαλε από τις 24-01-2011 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, εξ’αιτίας της καθυστέρησης πληρωμής, με αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών σύμφωνα με την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών εκτέλεσης του έργου, δυνάμει του άρθρου 62 Ν. 3669/2008 (αριθμ. πρωτ. 02/130 της 2-2-2011) και μέχρις ότου αποπληρωθεί ο 1ος λογαριασμός. Ο 1ος Λογαριασμός του έργου ύψους 29.403,63€ εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας στις 17 Δεκεμβρίου 2010 και πληρώθηκε στις 16-9-2011. Ο ανάδοχος με αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του μέχρι τις 31-8- 2012 ήτοι για 361 ημέρες από την συμβατική ημερομηνία περαίωσης στις 4-9-2011 Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ’όψιν τα προβλήματα χρηματοδότησης που επιλύθηκαν μέσα στο Νοέμβριο του 2011, τις τοπικές συνθήκες του έργου, ορεινή περιοχή Θάσου, το γεγονός ότι οι βασικές εργασίες σκυροδέτησης πρέπει να γίνουν κατά την χειμερινή περίοδο, δηλαδή έχουν γίνει μόνο οι εκσκαφές και η διάστρωση σκύρων, συνηγορεί στη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
κατά 361 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 31-8-2012 Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε κανονική λειτουργία, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, κατά 361 ημερολογιακές ημέρες, δηλ μέχρι τις 31-8-2012
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατεδάφιση υπαρχόντων κτιρίων λόγω ακαταλληλότητας και κατασκευή νέων. Επισκευές συντηρήσεις, εξοπλισμός στις κατασκηνώσεις Ποταμιάς Θάσου (κατασκευή νέου χώρου εστίασης και ξενώνων προσωπικού)», μέχρι 31-8-2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 48/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 392 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 47 2012 Απόφαση 49 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή