Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 47

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 47/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπρασία του έργου: «Βελτίωση ισόπεδης διάβασης στην κεντρική τάφρο Τεναγών Φιλίππων - αγρόκτημα Αμισιανών» Προϋπολογισμού:58.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47 : Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 02/110οικ./10-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 315/10-11-2011 (πρακτικό 22/2011) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, που εγκρίνει και τροποποιεί το Πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης έτους 2011 και με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης, χρηματοδοτείται από το παραπάνω πρόγραμμα σε βάρος του έργου «Βελτίωση ισόπεδης διάβασης στην κεντρική τάφρο Τεναγών Φιλίππων-αγρόκτημα Αμισιανών» με α/α 12 στο πίνακα των έργων που εντάσσονται στην πρόβλεψη του 20% για την Περιφέρεια και πίστωση για το 2011 ποσό 58.000,00€. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να γίνει βελτίωση υφιστάμενης ισόπεδης διάβασης στην κεντρική τάφρο Τεναγών Φιλίππων, διαπλάτυνση και εκβάθυνση τμήματος της κεντρικής τάφρου ανάντι του τεχνικού με σκοπό δημιουργία δεξαμενής νερού για άρδευση και η κατασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 3x3. Η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/5861/ 23-12 – 2011 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 47.154,47 + 10.845,53 ΦΠΑ = 58.000,00€. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου του θέματος, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Τακτικά μέλη:
1. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Γεώργιος Γεωργούλιας Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, και
3. Κων/νος Κουνάκος Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Αρίσταρχος Λαζαρίδης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Πρόδρομος Μεταλλίδης Μηχ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Χρυσάνθη Σκοτίδα Ηλ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του τακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση ισόπεδης διάβασης στην κεντρική τάφρο Τεναγών Φιλίππων - αγρόκτημα Αμισιανών» Προϋπολογισμού: 58.000,00€ με ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη όπως αυτά κληρώθηκαν με το από 9-1-2012 συνημμένο
Πρακτικό κλήρωσης:
Τακτικά μέλη:
1. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Γεώργιος Γεωργούλιας Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, και
3. Κων/νος Κουνάκος Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Αρίσταρχος Λαζαρίδης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Πρόδρομος Μεταλλίδης Μηχ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Χρυσάνθη Σκοτίδα Ηλ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 47/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 413 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:11
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 46 2012 Απόφαση 48 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή