Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 17

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 17/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Έγκριση Πρακτικού Νο 1 διενέργειας  διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλώσιμων γραφείου των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 07/2011). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,  Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7)  Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 17 :  Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου, με το υπ’ αριθμ. 6070/2011/11-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  το από 30 Δεκεμβρίου 2011 συνημμένο, Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών  αναλώσιμων γραφείου των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Έβρου (Διακήρυξη 07/2011). Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι: « Η επιτροπή παρέλαβε, αρίθμησε και μονόγραψε τέσσερις (04)  προσφορές, ήτοι των:
1. «ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
2. «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ»
3. «INFORMATICA Α.Ε.»
4. «ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
Κατόπιν προέβη στο άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής, και αφού τα σφράγισε και τα μονόγραψε ανά σελίδα (έγινε δε διάτρηση με μηχανικό μέσο), αριθμήθηκαν οι σελίδες, υπογράφηκε η πρώτη και η τελευταία σελίδα, προχώρησε στον έλεγχο αυτών. Ελέγχοντας προσεχτικά όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής των μειοδοτών διαπίστωσε για τον καθένα από αυτούς ότι: 1. Η εταιρεία  ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με προσφορές για τις ομάδες: “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές” και “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax”, κατέθεσε τα δικαιολογητικά όπως ζητήθηκαν στη διακήρυξη με λανθασμένη  όμως την αναγραφόμενη ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης, αφού είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της (Π.Δ.118/2007, αρθ. 6 παρ.1β, ii) 2. Η εταιρεία «ΜΑΝΤΙΔΗΣ  Ι.ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ», με προσφορές για τις ομάδες: “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα” και “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax”, κατέθεσε τα δικαιολογητικά όπως ζητήθηκαν  στη διακήρυξη με λανθασμένη την ημερομηνία θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης, αφού είναι προγενέστερη της αναγραφόμενης ημερομηνίας της (Π.Δ.118/2007, αρθ. 6 παρ.1β, ii), στοιχείο  όμως που δεν καθιστά την προσφορά επί ποινή απόρριψης βάσει της 1337/2008 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. 3. Η εταιρεία «INFORMATICA Α.Ε.», με  προσφορές για τις ομάδες: “Α. Είδη Χάρτου”, “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές” και “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα”, κατέθεσε τα δικαιολογητικά όπως ζητήθηκαν στη διακήρυξη με  λανθασμένο όμως το ποσό της εγγυητικής επιστολής, μια και υπολογίστηκε ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ομάδων χωρίς ΦΠΑ (Π.Δ.118/2007, αρθ. 25 παρ.4α). 4. Η  εταιρεία «ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με προσφορές για τις ομάδες: “Α. Είδη Χάρτου” και “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα”, κατέθεσε τα δικαιολογητικά όπως ζητήθηκαν στη διακήρυξη με αθεώρητη όμως την υπεύθυνη δήλωση για το γνήσιο της υπογραφής (Π.Δ.118/2007, αρθ. 6 παρ.1β, ii). Σύμφωνα με τα παραπάνω και με το συνημμένο πίνακα δικαιολογητικών  συμμετοχής, από τους μειοδότες ο μόνος που πληροί τους όρους της διακήρυξης είναι η εταιρεία «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ». Βάσει του Π.Δ.118/2007, αρθ.25, παρ.  η, «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν  υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.» Η  Επιτροπή Αξιολόγησης για τους παραπάνω λόγους και μετά από συζήτηση εισηγείται να κριθεί άγονος ο διαγωνισμός και να επαναπροκηρυχθεί με μερική αλλαγή των όρων. Η επιτροπή δεν  προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών παρά μόνο στο άνοιγμα των φακέλων τους, τη σφράγιση και μονογραφή τους (έγινε δε διάτρηση με μηχανικό μέσο). Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, αφού υπογράφηκαν από την επιτροπή και τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστό  φάκελο χωρίς να ανοιχθούν, δόθηκαν προς φύλαξη στο Τμήμα Προμηθειών.» Κατόπιν των  παραπάνω, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού Νο 1 διενέργειας διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλώσιμων γραφείου των  υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 07/2011) και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με μερική αλλαγή των όρων. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά   από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 1 διενέργειας διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλώσιμων γραφείου των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 07/2011) 2. Κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007, αρθ.25, παρ. η, και3. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με  μερική αλλαγή των όρων. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 17/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 474 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 16 2012 Απόφαση 18 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή