Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 16

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 16/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση έγκρισης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης  του έργου: «Βελτίωση κόμβου Γοργόνας στην Ε.Ο. 14 Ξάνθης – Δράμας» αναδόχου Κ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (Κωδ.ΟΠΣ 300635). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19  Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 16 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα  ημερήσιας διάταξης η Μαρία Χαμητίδου , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2637π.ε./13- 1-2012 έγγραφο της Δ/νσης, στο  οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 . 3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»,  σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186  του Ν. 3852/2010». 5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 6. Ότι η σύμβαση του  έργου του θέματος υπογράφηκε την 30-6-2011 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 26-12-2011. 7. Την από 22-11-2011  αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 15-6-2012 για τους λόγους που αναφέρονται σ΄αυτή. 8. Το με αριθμ.πρωτ.  2115/30-11-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος. 9. Το με αριθμ.πρωτ. 3604/Α/15-12-2011  έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης   μέχρι 15-6-2012, και  Και επειδή  Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/Ξ για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή ότι: α) Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου προέκυψε ανάγκη έκδοσης  άδειας επέμβασης από το Δασαρχείο Ξάνθης, η οποία εκδόθηκε στις 20-9-2011 και επίσης χρειάστηκε η μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΗ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εκσκαφές της διαπλάτυνσης  της Ε.Ο. 14, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16-11-2011, και β) Ενόψει του χειμώνα , λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, είναι  αδύνατο να κατασκευαστούν οι ασφαλτικές εργασίες και η αντιολισθηρή στρώση της οδού, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την παράταση , με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση κόμβου Γοργόνας στην Ε.Ο. 14 Ξάνθης - Δράμας», της αναδόχου Κ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», (Κωδ. ΟΠΣ 300635), μέχρι την 15-6-2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176  του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση κόμβου Γοργόνας στην Ε.Ο. 14 Ξάνθης - Δράμας», αναδόχου Κ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΣΑΡΡΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ», (Κωδ. ΟΠΣ 300635), μέχρι την 15-6-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 16/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 462 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 15 2012 Απόφαση 17 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή