2012 Απόφαση 7

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 7 /2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση των αριθμ.373 και 525/2011 αποφάσεων της  Οικονομικής Επιτροπής. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.  370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος  Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6)  Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ  Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 7 : Εισηγούμενος το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη τροποποίησης των αποφάσεων 373 και 525 οι οποίες αφορούν  στην συγκρότηση επιτροπών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. των νομικών τους προσώπων Δημοσίου  ικαίου και των ιδρυμάτων τους χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης και Π.Ε. Ξάνθης. Η τροποποίηση – συμπλήρωση αφορά στο έργο της συγκεκριμένης επιτροπής που προτείνεται να διευρυνθεί, πέραν από τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, και σε άλλους φορείς – νομικά πρόσωπα για τους οποίους, η διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα, είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή, διενεργούνταν μέχρι το έτος 2010 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α). Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την τροποποίηση - συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 373 και 525/2011 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής πέραν από τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, και σε άλλους φορείς – νομικά πρόσωπα για τους οποίους, η διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα, είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή, διενεργούνταν μέχρι το έτος 2010 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α). Η Οικονομική Επιτροπή  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Τροποποιεί και συμπληρώνει τις υπ’ αριθμ. 373 και 525/2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής πέραν από τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης  και Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, και σε άλλους φορείς – νομικά πρόσωπα για τους οποίους, η διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα, είδη  παντοπωλείου και πετρελαιοειδή, διενεργούνταν μέχρι το έτος 2010 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α).
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 7/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 436 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 6 2012 Απόφαση 8 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή