2012 Απόφαση 6

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 6 /2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση του πρακτικού της διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ – ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Από Χ.Θ. 11,50 έως Δασικό χωριό)». Στην   Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 6 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 8/17-01-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 23- 12-2011  συνημμένο Πρακτικό διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ- ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (από Χ.Θ.:11+800 έως Δασικό Χωριό), σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 στ, του Ν. 3316/2005,όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/06 ΦΕΚ (Α-162) με το άρθρο 5 παρ. 4.  Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι: «Μετά την παραλαβή των φακέλων από το Πρωτόκολλο ακολούθησε το άνοιγμα αυτών και η επιτροπή αφού μελέτησε τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην  ανωτέρω πρόσκληση, τα κατέγραψε όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο πίνακα και κατέληξε στην παρακάτω σειρά αξιολόγησης ανάθεσης μόνο με βάση την έκπτωση και το χρονοδιάγραμμα :

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ : “ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.”

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ : “Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” διακρ. ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ : ΒΕΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
και προτείνει ως προσωρινό ανάδοχο το Γραφείο Μελετών Εύεργος Α.Ε. με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 3 % και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 90 ημέρες». Σύμφωνα με τα παραπάνω και  εφόσον μετά το πέρας της προθεσμίας δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη του Γραφείου Μελετών Έυεργος Α.Ε. με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 3 % και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 90 ημέρες, ως  αναδόχου της μελέτης του θέματος. Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Κεφαλίδου τονίζοντας ότι είναι ιδιαιτέρως χαμηλό το ποσοστό της έκπτωσης και κατά συνέπεια ασύμφορο για το δημόσιο. Η  Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Δεν εγκρίνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος διαγωνισμού και προτείνει την επανάληψη του, διότι το προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης είναι ιδιαιτέρως χαμηλό και ασύμφορο για το δημόσιο. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 6/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 485 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 5 2012 Απόφαση 7 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή