2012 Απόφαση 1

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 1 /2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης: «Obermeyer plianen + Beraten GmhH, Ιωάννης Τσούτρας & Συνεργάτες ΕΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί Γεω-οδο-πληροφορική ΕΕ, Γεώργιος Μηλιώνης, Νικόλαος Κακκαβάς, Όμικρον Σχεδιασμός Μελέτη & Διαχείριση Περιβαλλοντικών & Τεχνικών Έργων ΕΠΕ» για την ανάθεση μελέτης « Βελτίωση 5ης & & 7ης επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι –Κεχρόκαμπος» . Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του  Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’  αριθμ 02/3/10-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις 24.01.2012 κατά  την εκδίκαση, από τριμελές συμβούλιο, της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης: «Obermeyer planen + Beraten GmhH, Ιωάννης Τσούτρας & Συνεργάτες ΕΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί Γεω – οδο – πληροφορική ΕΕ, Γεώργιος Μηλιώνης, Νικόλαος Κακκαβάς, Όμικρον Σχεδιασμός Μελέτη & Διαχείριση Περιβαλλοντικών & Τεχνικών Έργων ΕΠΕ» κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της μελέτης «Βελτίωση 5ης και 7ης επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι – Κεχρόκαμπος» Σας ενημερώνουμε ότι σε επίπεδο γνωμοδότησης  κατά τη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, της παραπάνω σύμπραξης είχε ασχοληθεί η κα. Αναγνώστου Ελένη, Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της  Π.Ε. Έβρου. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει την ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις 24.01.2012 καθώς και σε κάθε αναβολή δίκη, για την εν λόγω υπόθεση. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ , 1 κατά και 1 λευκό)

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στην δικάσιμο της 24-01-2012 ως και σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη της υπόθεσης, την άσκηση ένδικων μέσων  καθώς και κάθε εξωδικαστικής τυχόν ενέργειας της Περιφέρειας ΑΜΘ για την ανωτέρω υπόθεση, στην Νομική Σύμβουλο της ΠΑΜΘ, δικηγόρο κ. Ελένη Αναγνώστου. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής ψηφίζοντας Λευκό , χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση και Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που καταγράφηκαν στα πρακτικά.  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 456 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:12
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2013 Απόφαση 1047 2012 Απόφαση 2 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή