2012 Απόφαση 2

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 2 /2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Έβρου  ενώπιον του Γ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 5272/2007 αίτηση ακύρωσης του Στεφανάτου Κυριάκου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012   ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε  μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος,  3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος,  9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 2 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Νομική  Σύμβουλος της ΠΑΜΘ Στάμω Πατσουρίδου με το υπ’ αριθμ. οικ.13/12-1-2012 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας (ΠΕ Έβρου) έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Συζητείται μετά από  παραπομπή κατά τη δικάσιμο της 2-2-2012 ενώπιον του Γ’ τμήματος του Σ.τ.Ε., στην επταμελή σύνθεση η με αρ. κατάθεσης 5272/2007 αίτηση ακύρωσης του Στεφανάτου Κυριάκου  στρεφόμενη κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου/ Νομαρχιακό Δ/σμα Έβρου στη θέση της οποίας υπεισέρχεται η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ. – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα  Έβρου αυτοδίκαια δυνάμει του άρθρου 283 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 3852/2010.  Ως δικηγόρος της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ.- Θράκης/ Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με σχέση έμμισθης εντολής. 

  Εισηγούμαι


Να μου παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα να παρασταθώ και να εκπροσωπήσω , την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ. Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας , στην επταμελή σύνθεση αυτού κατά τη δικάσιμο της 2-2-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμό κατάθεσης 5272/2007 αίτησης  κύρωσης του Στεφανατου Κυριάκου στρεφόμενης κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου/ Νομαρχιακό Δ/σμα Έβρου στη θέση της οποίας υπεισέρχεται αυτοδίκαια η Περιφέρεια  Ανατ. Μακεδ. – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δυνάμει του άρθρου 283 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 3852/2010, για την διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. – Θράκης   Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην Νομικό Σύμβουλο της ΠΑΜΘ , δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου , να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει , την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ. Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας , στην επταμελή σύνθεση  αυτού κατά τη δικάσιμο της 2-2-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά  την εκδίκαση της υπ’ αριθμό κατάθεσης 5272/2007 αίτησης ακύρωσης του Στεφανάτου Κυριάκου στρεφόμενης κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου/ Νομαρχιακό Δ/σμα  Έβρου στη θέση της οποίας υπεισέρχεται αυτοδίκαια η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ. – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δυνάμει του άρθρου 283 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 3852/2010, για την  διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 2/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 465 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 1 2012 Απόφαση 3 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή