Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 671

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 671 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης β) διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και της περίληψης αυτής για τον Ελληνικό τύπο γ) συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της Δημοπρασίας του έργου «Διευθέτηση βαθιάς κοίτης χειμάρρου Κόσυνθου για την αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών και οικισμών (τμήμα κατάντι γέφυρας Πηγαδιών)» της πράξης«Διευθέτηση βαθιάς κοίτης χειμάρρου Κόσυνθου για την αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών και οικισμών (τμήμα κατάντι γέφυρας Πηγαδιών)».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 671 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 83624/Ξ-ΔΤΕ-3597/22-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την τεχνική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και το σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)» προϋπολογισμού 5.800.000 €, που εγκρίθηκαν με την αρ. 28610/Ξ-ΔΤΕ-1310/9-6-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης.
3. Την αριθ. 2617/Α/26-10-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», συνολικής δαπάνης 5.850.000,00 € στο Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».
4. Τη Διακήρυξη Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
5. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού.
6. Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2540/Β΄/7-11-2011 .
7. Το με αρ. Πρωτ. 83528/Ξ-ΔΤΕ-3590 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το οποίο προέκυψαν τέσσερεις τεχνικοί υπάλληλοι της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, η υπηρεσία.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)»:
α) Την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β) Την έγκριση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και της περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τον Ελληνικό τύπο
γ) Την έγκριση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στις παρ. -5- και -6- της εισήγησης ως εξής:
1) από τέσσερεις τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, οι οποίοι προέκυψαν από την κλήρωση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με το Πρακτικό της παρ. -7- της εισήγησης και είναι οι εξής: 1. Τσαπνίδης Ζαχαρίας Πολιτικός μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Ρόϊδου Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος, και αναπληρώτρια Προέδρου. 3. Καραχρήστου Γρηγορία , Πολιτικός μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος 4. Μαύρου Αναστασία Ηλεκτρολόγος μηχανικός με Δ ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος Με αναπληρωματικά μέλη 1. Τζεϊρανάκη Μαρία Πολιτικός μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 2. Μπεμπεκίδης Καριοφύλλης Ηλ/γος μηχανικός με Β ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 3. Τσιμηρίκα Μαρία Πολιτικός μηχανικός ΤΕ με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 4. Νικολαίδου Στέλλα Πολιτικός μηχανικός με Ε΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 2) από έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, όπως αυτός θα οριστεί εγγράφως από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. 3) από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ Τμήμα Θράκης με τον αναπληρωτή του όπως θα οριστεί εγγράφως από το ΤΕΕ Τμήμα Θράκης 4) από έναν εκπρόσωπο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης με τον αναπληρωτή του όπως αυτός ορίστηκε με έγγραφο από το Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010:

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)», που αποτελεί υποέργο της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ)»:
α) Τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β) Την Διακήρυξη της Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και την περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τον Ελληνικό τύπο
γ) Την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στις παρ. -5- και -6- της εισήγησης ως εξής:
1) από τέσσερεις τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, οι οποίοι προέκυψαν από την κλήρωση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με το Πρακτικό της παρ. -7- της εισήγησης και είναι οι εξής: 1. Τσαπνίδης Ζαχαρίας Πολιτικός μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Ρόϊδου Βασιλική Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος, και αναπληρώτρια Προέδρου. 3. Καραχρήστου Γρηγορία , Πολιτικός μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος 4. Μαύρου Αναστασία Ηλεκτρολόγος μηχανικός με Δ ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος Με αναπληρωματικά μέλη
1. Τζεϊρανάκη Μαρία Πολιτικός μηχανικός με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 2. Μπεμπεκίδης Καριοφύλλης Ηλ/γος μηχανικός με Β ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 3. Τσιμηρίκα Μαρία Πολιτικός μηχανικός ΤΕ με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 4. Νικολαίδου Στέλλα Πολιτικός μηχανικός με Ε΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος 2) από έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, όπως αυτός θα οριστεί εγγράφως από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. 3) από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ Τμήμα Θράκης με τον αναπληρωτή του όπως θα οριστεί εγγράφως από το ΤΕΕ Τμήμα Θράκης 4) από έναν εκπρόσωπο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης με τον αναπληρωτή του όπως αυτός ορίστηκε με έγγραφο από το Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής, ο οποίος ψήφισε Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 671/2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 401 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 670 2011 Απόφαση 672 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή