Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 670

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 670 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του υποέργου «Ολοκλήρωση οδού Νότιας παράκαμψης Δράμας» του έργου « Σύνδεση Ε.Ο. 57 Δράμας – Νευροκοπίου – Βουλγαρικών Συνόρων με την επαρχιακή οδό Δράμας – κουδουνίων – Όρια Ν. Σερρών και οδός Νότιας παράκαμψης Δράμας» προϋπολογισμού: 8.000.000,00 € .
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 670 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 2642/27-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Την αριθ. πρωτ. Κ 732/30-6-2011 απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων Έργων/ Α.Δ.Μ.Θ, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη των τευχών δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
7. Την αριθ πρωτ. 1364/Α/15-9-2011/ Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. απόφαση με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του υποέργου του θέματος.
8. Την αριθ. 387/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η από 15-9-2011 διακήρυξη δημοπρασίας του υποέργου του θέματος και η δημοπράτησή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Την αριθ. πρωτ. οικ. 1458/14-10-2011 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου του θέματος που δημοσιεύτηκε στις Ελληνικές εφημερίδες και στο ΦΕΚ, όπως ορίζει ο Νόμος.
10. Την αριθ. 535/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του υποέργου του θέματος.
11.Το γεγονός ότι δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός την 29-11-2011, διότι δεν προσήλθε καμία εργοληπτική επιχείρηση να καταθέσει προσφορά.
12. Την από 29-11-2011 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία μας υποβλήθηκε το από 29-11-2011 πρακτικό αγόνου δημοπρασίας.
13. Την αριθ. 591/2011(πρακτ.40/6-12-2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 29-11-2011 Πρακτικό αγόνου δημοπρασίας του υποέργου του θέματος και η διενέργεια του διαγωνισμού την 20-12-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ
14. Το γεγονός ότι δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός την 20-12-2011, λόγω της τρίωρης στάσης εργασίας των Μηχανικών της επιτροπής διαγωνισμού και της αποτροπής της δημοπρασίας από την ΕΜΔΥΔΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.
15.Το άρθρο 18 της διακήρυξης δημοπρασίας , σύμφωνα με το οποίο αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ) Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Ως νέα ημερομηνία για την διενέργεια του διαγωνισμού του υποέργου «Ολοκλήρωση οδού Νότιας παράκαμψης Δράμας» του έργου « Σύνδεση Ε.Ο. 57 Δράμας – Νευροκοπίου – Βουλγαρικών Συνόρων με την επαρχιακή οδό Δράμας – κουδουνίων – Όρια Ν. Σερρών και οδός Νότιας παράκαμψης Δράμας» προϋπολογισμού 8.000.000,00 € την 24-1-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ .
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διενέργεια του διαγωνισμού του υποέργου «Ολοκλήρωση οδού Νότιας παράκαμψης Δράμας» του έργου « Σύνδεση Ε.Ο. 57 Δράμας – Νευροκοπίου – Βουλγαρικών Συνόρων με την επαρχιακή οδό Δράμας – κουδουνίων – Όρια Ν. Σερρών και οδός Νότιας παράκαμψης Δράμας» προϋπολογισμού: 8.000.000,00 €, την ημέρα μετά το πέρας (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 670/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 387 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 669 2011 Απόφαση 671 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή