Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 657

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 657 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού του Έργου : «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας έτους 2011» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 657 : Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της της Π.Ε.Έβρου με το από 16/12/2011 έγγραφό της καθώς και το από 29-11-2011 συνημμένο Πρακτικό δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας έτους 2011» προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο συνημμένο Πρακτικό αναφέρεται ότι προσήλθαν τέσσερις ενδιαφερόμενοι εργολήπτες και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής τους από την επιτροπή διαγωνισμού και εφόσον κρίθηκαν όλοι παραδεκτοί, προέκυψε ως προσωρινός μειοδότης ο Τραγιάννης Νικόλαος με έκπτωση 12%. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για το έργο «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας έτους 2011» προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με ΦΠΑ. όπως αναφέρεται στο συνημμένο Πρακτικό και την κατακύρωση του έργου στον προσωρινό μειοδότη Τραγιάννη Νικόλαο. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε το ιστορικό του έργου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την κατακύρωση του Τραγιάννη Νικολάου ως αναδόχου του έργου «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας έτους 2011» με έκπτωση 12%. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 657/2011. 

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

Διαβάστηκε 427 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 656 2011 Απόφαση 658 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή