Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 658

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 658 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 5η παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 658 : Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της της Π.Ε.Έβρου με το από 13/12/2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 1. Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.) 2. Την υπ’ αριθμ. 342/06-10-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 21-09-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ με έκπτωση 54,0%. 3. Την από 01-12-2010 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού ύψους 17.710,00€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με αρχική ολική προθεσμία περαίωσης την 28 – 04 - 2011. 4. Την υπ’ αριθμ. 529/22-12-2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, έγκρισης χορήγησης παράτασης μέχρι την 28-04-2011. 5. Την υπ’ αριθμ. 159/2011 Απόφαση της Ο.Ε. Α.Μ.-Θ. χορηγηθείσα 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. 6. Την υπ’ αριθμ. 331/2011 Απόφαση της Ο.Ε. Α.Μ.-Θ. χορηγηθείσα 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. 7. Την υπ’ αριθμ. 496/2011 Απόφαση της Ο.Ε. Α.Μ.-Θ. χορηγηθείσα 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. 8. Την από 06-12-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-04-2012. 9. Την από 06-12-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την 30-04-2011. Και επειδή:
Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, δηλαδή λόγω του γεγονότος των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται από το φορέα χρηματοδότησης, το Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ. Συγκεκριμένα, το Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ. από την 28 Ιουνίου 2011 είναι σε διαδικασία έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και του ποσού της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που εμπεριέχει νέες εργασίες οι οποίες προαπαιτούνται να γίνουν για την άρτια και έντεχνη συνέχιση του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών , του έργου: «Aποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης» με τις νόμιμες αναθεωρήσεις, μέχρι 30-04- 2012. ΑΔΑ: 45ΨΞ7ΛΒ-847 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε το ιστορικό του έργου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Aποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης» μέχρι 30-04-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 658/2011. 

                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 350 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 14:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 657 2011 Απόφαση 659 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή