Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 655

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 655 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Αράτου, Πάσσου, Βραγιάς Δήμου Φιλύρας». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 655 : Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 2293/13-12-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 . 3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7- 2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010». 5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 6.Την αριθμ πρωτ. οικ Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.Θ/Δνση Δοιίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 7. Ότι η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε την 25-1-2011 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 24-9-2011. 8.Την αριθ. 403/2011 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 23-11-2011. 9. Την από 14-11-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-4-2012 για τους λόγους που αναφέρονται σ΄αυτή. 10. Το με αριθμ.πρωτ. 1952/21-11-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος. 11. Το με αριθμ. πρωτ. 3397 Α/25-11-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 30-4-2012, και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή ότι : α)Κατά το μήνα Νοέμβριο υπήρξε καθυστέρηση στην τοποθέτηση υδρομετρητών στις κατασκευασθείσες συνδέσεις παροχής νερού στον οικισμό Αράτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της, με αποτέλεσμα να μην έχουν τελειώσει οι υδραυλικές δοκιμές υπό πίεση και κατά συνέπεια να μη μπορεί να
γίνει η αποκατάσταση των οδών από σκυρόδεμα- ασφαλτοσκυρόδεμα και β) Είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν ασφαλτικές εργασίες στον τόπο του έργου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες στην περιοχή του έργου. Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση παράτασης, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Αράτου, Πάσσου, Βραγιάς Δήμου Φιλύρας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.», μέχρι 30-4-2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Αράτου, Πάσσου, Βραγιάς Δήμου Φιλύρας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.», μέχρι 30-4-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 655/2011. 

                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 372 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:38
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 654 2011 Απόφαση 656 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή