2011 Απόφαση 648

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 648 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την έγκριση «Προμήθεια πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2011». 

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 648 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Αθηνά Καραθανάση υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 περί «δημόσιου λογιστικού και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει.
3. Την Απόφαση 271/21-9-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για τροποποίηση του προγράμματος έργων Δημοσίων Επενδύσεων 2011 και ειδικότερα από το πρόγραμμα ΚΑΠ (ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) της Π.Ε. Ξάνθης με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφ. Α.Μ.Θ για το έτος 2011. 4. Το γεγονός ότι η «Προμήθεια πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε Ξάνθης έτους 2011» Προϋπολογισμού 23.370,00 με την δαπάνη Φ.Π.Α, κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα, αφορά την ετοιμότητα της Π.Ε Ξάνθης στην αντιμετώπιση της κατακόρυφης σήμανσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της, καθόσον συμβάλλει με την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων –στυλίσκων- οριοδείκτες-μάτια γάτας κλπ κατάλληλου εξοπλισμού στην ενημέρωση των οδηγών προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπηρεσία :

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την Έγκριση «Προμήθεια πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε Ξάνθης έτους 2011» Προϋπολογισμού 23.370,00 με την δαπάνη Φ.Π.Α , με απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 83 παραγ. 1 του Ν. 2362/95.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Απορρίπτει την «Προμήθεια πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε Ξάνθης έτους 2011» Προϋπολογισμού 23.370,00 με την δαπάνη Φ.Π.Α , με απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 83 παραγ. 1 του Ν. 2362/95. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτριος Χαϊτίδης και Γεώργιος Χριστοδουλίδης μειοψήφησαν ψηφίζοντας υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε Ξάνθης έτους 2011» για τους λόγους, που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά.
2. Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε Ξάνθης έτους 2011».
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτριος Χαϊτίδης και Γεώργιος Χριστοδουλίδης μειοψήφησαν ψηφίζοντας κατά της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε Ξάνθης έτους 2011» για τους λόγους, που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 648/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 433 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 647 2011 Απόφαση 649 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή