2011 Απόφαση 647

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 647 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Εισήγηση για την Έγκριση της παράτασης της σύμβασης καθαριότητας της Π.Ε. Ξάνθης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού κατά την 05/2011 Διακήρυξη. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 647 : Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης,με το υπ’ αριθμ.οικ.78610/ΞΔΔΟ:5904/7-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής; Η τρέχουσα σύμβαση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης (Σύμβαση 6/2011 με ΑΔΑ: 4ΑΧ57ΛΒ-ΨΦΡ) λήγει την 31η-12-2011. Με την 05/2011 Διακήρυξή μας έχει προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας κατά το έτος 2012. Σε περίπτωση όμως που δεν ολοκληρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός πριν την 31η-12-2011 και προκειμένου να μην δημιουργηθεί κώλυμα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης, παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την ενεργοποίηση του άρθρου 2, παράγραφος 3 της 06/2011 Σύμβασης (ΑΔΑ: 4ΑΧ57ΛΒ- ΨΦΡ), ώστε να  παραταθεί η σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπηρεσία : 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ενεργοποίηση του του άρθρου 2, παράγραφος 3 της 06/2011 Σύμβασης (ΑΔΑ: 4ΑΧ57ΛΒ-ΨΦΡ), ώστε να παραταθεί η σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 καθώς και την θετική εισήγηση του νομικού της ΠΑΜΘ κ. Κ.Γούναρη: 

                    Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                     (με ψήφους 6 υπέρ , 1 κατά και 1 λευκό ) 

Εγκρίνει την παράταση σύμβασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης (Σύμβαση 6/2011 με ΑΔΑ: 4ΑΧ57ΛΒ-ΨΦΡ) μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30-04-2012 (4 μήνες). Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας κατά και λευκό αντίστοιχα για τους λόγους, που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 647/2011.

                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

Διαβάστηκε 489 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:34
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 646 2011 Απόφαση 648 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή