Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 623

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 623 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Δήμο Καβάλας σειράς δράσεων τις ημέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 623: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 5988/6-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Δήμος Καβάλας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τοπικής αγοράς προτίθεται να οργανώσει κατά τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους και συγκεκριμένα από τις 14 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη της Καβάλας, σειρά δράσεων που απευθύνονται στην κοινωνία της πόλης της Καβάλας αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αναδεικνύοντας το πνεύμα των ημερών, αλλά εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη του σε αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Για την επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων και των δράσεων ο Δήμος Καβάλας θα ενεργοποιήσει τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και θα αξιοποιήσει τις δικές του πολιτιστικές δομές όπως είναι το Ωδείο, το ΔΗΠΕΘΕ, οι Φιλαρμονικές, τα μουσικά σχήματα των ΚΑΠΗ, το Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο καθώς επίσης και τοπικά συγκροτήματα, ενώ θα ζητήσει και τη στήριξη του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου. Με σχετικό του αίτημα ο Δήμος Καβάλας ζητάει από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας συνδιοργανώσουν από κοινού τις εκδηλώσεις. Είναι προφανές ότι από τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στη συνδιοργάνωση των δράσεων του Δήμου Καβάλας προκύπτει όφελος για την τοπική κοινωνία και για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση μέρους του κόστους των δράσεων και συγκεκριμένα:
1) Την κάλυψη του κόστους ηχητικών αναγκών και αναγκών φωτισμού των εκδηλώσεων η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις εταιρίες:
Α) Νίκος Αρτόπουλος κ ΣΙΑ ΕΕ, με ΑΦΜ 999350160, με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Β) Θασίτης Χρήστος, με ΑΦΜ 997687965, με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Γ) Art sound &lights, με ΑΦΜ 043519842, με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2) Την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων των διαφημιστικών αφισών και του προγράμματος των εκδηλώσεων με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, με ΑΦΜ 032653287
3) Την κάλυψη του κόστους ενοικίασης 2 μεγάλων αντίσκηνων με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, με ΑΦΜ 036069560
4) Την κάλυψη του κόστους προμήθειας υλικών δημιουργικής απασχόλησης – χειροτεχνίας παιδιών με το ποσό των 2.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία ΧΑΙΝΑ ΖΩΗ, με ΑΦΜ 066515495 Σύνολο 7.000ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Δήμο Καβάλας σειράς δράσεων τις ημέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους και την κάλυψη μέρους της δαπάνης της διοργάνωσης, ποσού ύψους 7.000,00€ που αφορά:
1. Την κάλυψη του κόστους ηχητικών αναγκών και αναγκών φωτισμού των εκδηλώσεων η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις εταιρίες:
Α) Νίκος Αρτόπουλος κ ΣΙΑ ΕΕ, με ΑΦΜ 999350160, με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Β) Θασίτης Χρήστος, με ΑΦΜ 997687965, με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Γ) Art sound &lights, με ΑΦΜ 043519842, με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2. Την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων των διαφημιστικών αφισών και του προγράμματος των εκδηλώσεων με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, με ΑΦΜ 032653287
3. Την κάλυψη του κόστους ενοικίασης 2 μεγάλων αντίσκηνων με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, με ΑΦΜ 036069560
4. Την κάλυψη του κόστους προμήθειας υλικών δημιουργικής απασχόλησης – χειροτεχνίας παιδιών με το ποσό των 2.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρία ΧΑΙΝΑ ΖΩΗ, με ΑΦΜ 066515495 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 623/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 622 2011 Απόφαση 624 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή