Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 621

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 621 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ.3 του Ν.3316/2005) της μελέτης : «Μελέτη προστασίας – ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου- Αγίας Βαρβάρας (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 621: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας, με το υπ’ αριθμ. 6027/6-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. To Ν.3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα το άρθρο 27 παραγ. 3.
2. To N.3852/07.06.2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Το Π.Δ.144/27.12.2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Την εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067)/14.01.2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παράγραφο 1.Β.ι, εδάφιο δεύτερο, σύμφωνα με την οποία για τις μελέτες και τις υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των λοιπών φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αρ. 40701/27-7-2006 (ΦΕΚ 1196 Β), εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω Κ.Υ.Α..
5. Την αρ. 14/2011 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής για μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για συμβάσεις προϋπολογισμού μέχρι 500.000,00 Ευρώ.
6. Το φάκελο της μελέτης και συγκεκριμένα τα παρακάτω στοιχεία του:
 Πρόγραμμα χρηματοδότησης: ΣΑΜΠ 031/3 ΚΑΕ 2007ΜΠ3130009
 Προϋπολογισμός Μελέτης: 222.283 € με Φ.Π.Α.
 Δημοπράτηση: 23-5-2008 Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση: 20%
 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας:
 Πρακτικό 47ο, Θέμα 2ο, αριθμ. απόφασης 215/15-10-2008,
Απόφαση Έγκρισης Ανάθεσης μελέτης: αριθμ. πρωτ. 6850/17-10-2008 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.
 Ανάδοχος: Σύμπραξη των γραφείων μελετών:
α. Εμμανουήλ Δημητρίου Κατηγορία Πτυχίου ΥΔΡ (13),
β. Γεώργιος Νεβέσκαλος Κατηγορία Πτυχίου ΥΔΡ (13),
γ. Γρηγόριος Ζουμπουλίδης Κατηγορία Πτυχίου ΤΟΠ (16),
δ. Γεώργιος Νεβέσκαλος Κατηγορία Πτυχίου ΠΕΡ (27).
 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αρχικής Σύμβασης: αριθ. πρωτ. 7678 / 26-11-2008
 Ποσόν Αρχικής Σύμβασης: 149.435 € (χωρίς ΦΠΑ), 177.827,65 € (με Φ.Π.Α.)
 Απόφαση Ανάθεσης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: Πρακτικό 27, Θέμα 1ο, Αριθμ. Απόφ.
138/22-5-2009 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικού Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας, προϋπολογισμού 88.456,67 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: αριθ. Πρωτ. 2798/27-05-2009
 Ποσόν της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: «74.333,33» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, «88.456,67» Ευρώ με Φ.Π.Α.
 Ποσόν του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής): «223.768,33» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., «266.284,32» Ευρώ με Φ.Π.Α.
 Απόφαση έγκρισης του 2ου Συγκριτικού Πίνακα Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης: Πρακτικό 43, Θέμα 5ο, Αριθμ. Απόφ. 259/8-10-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού Τεχνικού Έργων και Οικονομικών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας.
 Εγκεκριμένος 2ος Συγκριτικός Πίνακας προϋπολογισμού του Συνόλου των Συμβάσεων (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής): «223.768,33» Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., «269.964,54» Ευρώ με Φ.Π.Α. Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο ως προς τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα.
 Συμβατική προθεσμία: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 26-7-2009
 1η Παράταση Προθεσμίας: 3 μήνες δηλαδή μέχρι 26-10-2009
Απόφαση Πρακτικού 28ο, θέμα 1ο, αριθμ. απόφ. 140/29-05-2009
 2η Παράταση Προθεσμίας: 8 μήνες δηλαδή μέχρι 26-06-2010
Απόφαση Πρακτικού 62ο, θέμα 3ο, αριθμ. απόφ. 340/23-10-2009
 3η Παράταση Προθεσμίας: 6 μήνες δηλαδή μέχρι 26-12-2010
Απόφαση Πρακτικού 29ο, θέμα 3ο, αριθμ. απόφ. 148/25-06-2010
 4η Παράταση Προθεσμίας: 12 μήνες δηλαδή μέχρι 26-12-2011
Απόφαση Πρακτικού 58ο, θέμα 5ο, αριθμ. απόφ. 338/16-12-2010
 Αιτούμενη παράταση τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι 26-3-2012
7. Τους λόγους χορήγησης της 5ης Παράτασης Προθεσμίας: Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση του αντικειμένου της μελέτης, της αναδόχου σύμπραξης των γραφείων μελετών ευσταθούν. Πράγματι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης οφείλεται, στην χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Έτσι ενώ έχουν ολοκληρωθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η Υδρολογική Μελέτη, η Υδραυλική Μελέτη , η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, απαιτείται η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για να ολοκληρωθεί η Μελέτη. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβλήθηκε για έγκριση στην Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. από την Υπηρεσία μας, στις 23- 06-2011 και μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε η σχετική έγκριση. Είναι σαφές ότι για την ολοκλήρωση της μελέτης απαιτείται η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης της κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι 26-3-2012. Επισημαίνουμε ότι η αιτούμενη παράταση δεν τροποποιεί τον καθαρό μελετητικό χρόνο, διότι οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η ανάδοχος.
8. Για την 5η Παράταση Προθεσμίας γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικού Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της πρώην Νομαρχίας Δράμας με το πρακτικό Νο 7, θέμα 2ο /30-11-2011, σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ.
3 του Ν.3316/2005.
Κατόπιν των παραπάνω , η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την Έγκριση της 5ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας (σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ. 3 του Ν3316/2005) της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)», κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι 26-3-2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας (σύμφωνα με το άρθρο 27 παραγ.3 του Ν.3316/2005) της μελέτης: «Μελέτη προστασίας – ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου- Αγίας Βαρβάρας (Από σωληνωτή διάβαση έως Κ.Ε.Γ.Ε.)» , μέχρι 26-3-2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 621/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 307 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 620 2011 Απόφαση 622 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή