2011 Απόφαση 529

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 529 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 529 : Εισηγούμενος το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη , του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης Παύλου Δαμιανίδη και του Περιφερειακού Συμβούλου και Προέδρου του ΒΙΟΠΑ Παπαδόπουλου
Χρυσόστομου.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης ως εξής:
Περιφερειάρχη ΑΜΘ Αριστείδη Γιαννακίδη
1 . 02/11/2011 με επιστροφή 03/11/2011 Αθήνα – Σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στον ΟΕΚ.
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης Παύλου Δαμιανίδη
1 . 02/11/2011 με επιστροφή 03/11/2011 Αθήνα – Σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στον ΟΕΚ.
2 . 06/11/2011 με επιστροφή 08/11/2011 στην Ισπανία – Σαραγόσα , για συμμετοχή σε σύσκεψη εργασίας με εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τον επανασχεδιασμό των Διευρωπαϊκών Δικτύων μεταφορών (ΤΕΝ-Τ).
B. Κ ΑΤ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά)
Εγκρίνει την μετακίνηση του Περιφερειακού Συμβούλου και Προέδρου του ΒΙΟΠΑ Χρυσόστομου Παπαδόπουλου σε βάρος του ειδικού φορέα ΚΑΕ:3072.0716, ως εξής:
1 . 1/11/2011 με επιστροφή 1/11/2011 Θεσ/νίκη - Αθήνα– Θες/νίκη - Συνάντηση εργασίας με τον κ. Ξυνίδη Σωκράτη Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και την μετακίνησή του από την Καβάλα στην Θεσσαλονίκη και την επιστροφή του με ιδιωτικής χρήσης
αυτοκίνητο.
Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής , Κων/νος Μιχελής και Αθανάσιος Μακρής, οι οποίοι ψήφισαν Κατά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 529/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 476 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 13:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 528 2011 Απόφαση 530 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή