Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 494

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 495 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση Βατότητας Επαρχιακής Οδοποιίας Νοτίου Έβρου 2010».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 495 : Εισηγούμενος το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.Η-4891/03-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Έχοντας υπόψη :
1) Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.)
2) Την απόφαση με αριθμό 136/04-06-10 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 25/5/2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. με έκπτωση 17,18 %.
3) Το από 08-07-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 352.253,01 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 29 – 01 - 2011.
4) Την με αρ. 332/11-08-2011 απόφαση Οικ. Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ. με την οποία δίδεται παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 30-08-2011.
5) Την από 30-08-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-10-2011.
6) Την από 28-09-2011 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-10-2011 καθώς και την αριθμ. 98/29-9-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Και επειδή:
Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος ΑΤΕ για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή: Αίτημα του στρατού (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), να μην αρχίσουν εργασίες στον υπό κατασκευή από την Υπηρεσία μας δρόμο στον οικισμό Πέπλο έως 30-10-11, προκειμένου μην γίνουν καταστροφές σ΄ αυτόν από τα διερχόμενα βαρέα στρατιωτικά οχήματα τα οποία απασχολούνται στην κατασκευή τάφρου για στρατιωτικούς λόγους, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-10-2011, του έργου: ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ" 2010 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ" 2010, μέχρι την 30-11-2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 495/2011.

 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ             

Διαβάστηκε 332 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:58
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 493 2011 Απόφαση 495 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή