Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 493

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

 

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 493 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων δημοπράτησης για την μελέτη του έργου: «Τακτική Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου» .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 493 : Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. Η-4922/4-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης με το οποίο υποβλήθηκαν :
1. Απόφαση έγκρισης μελέτης έργου: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισμού 430.000,00 € .
2. Περίληψη διακήρυξης
3. Αναλυτική διακήρυξη
4. Τεχνική έκθεση
5. Προϋπολογισμό του έργου
6. Αναλυτική προμέτρηση εργασιών
7. Αναλυτικό τιμολόγιο μελέτης
8. ΤΣΥ
9. ΕΣΥ
10. Έντυπο προσφοράς
και αφού λάβετε υπόψη ότι το έργο: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, είναι ενταγμένο στο περιφερειακό πρόγραμμα έργων της περιφέρειας ΑΜΘ (πρόγραμμα ΚΑΠ Οδικό _ίκτυο) με προϋπολογισμό 430.000,00 € σύμφωνα με την απόφαση 234/2011 του Περιφερειακού
Συμβουλίου ΑΜΘ, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α. Την έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου του θέματος (ανοικτός διαγωνισμός με το σύστημα Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης)
Β. Τον ορισμό επιτροπής δημοπράτησης για την οποία προτείνουμε τους παρακάτω υπαλλήλους της ΠΕ Έβρου:
α. Αγγελώνια Θεόδωρο ως Πρόεδρο με αναπληρώτρια την Σαρίδου Κων/να.
β. Πριγγόπουλο Θεόδωρο ως μέλος με αναπληρωτή τον Καλλεντζίδη Βλάση.
γ. Στογιαννίδη Σταύρο ως μέλος με αναπληρωτή τον Τσολακίδη Γεώργιο.
Γραμματέα την κ. Πούκη Αναστασία με αναπληρώτρια την Ουλιανούδη Λίτσα. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους δημοπράτησης για την μελέτη του έργου: «Τακτική Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου» προϋπολογισμού: 430.000,00 € και συγκροτεί επιτροπή δημοπράτησης αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της ΠΕ Έβρου:
α. Αγγελώνια Θεόδωρο ως Πρόεδρο με αναπληρώτρια την Σαρίδου Κων/να.
β. Πριγγόπουλο Θεόδωρο ως μέλος με αναπληρωτή τον Καλλεντζίδη Βλάση.
γ. Στογιαννίδη Σταύρο ως μέλος με αναπληρωτή τον Τσολακίδη Γεώργιο.
Γραμματέα την κ. Πούκη Αναστασία με αναπληρώτρια την Ουλιανούδη Λίτσα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 493/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ            

 

 

Διαβάστηκε 293 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 492 2011 Απόφαση 494 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή