2011 Απόφαση 473

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 473 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης της Έκθεσης Τροχαίας στην Αλεξανδρούπολη.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 473 : Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6339/30-9- 2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η οδική ασφάλεια και η σωστή οδική συμπεριφορά είναι υπόθεση όλων μας, γι’ αυτό η Πολιτεία και οι τοπικοί φορείς πρέπει να δείχνουν ευαισθησία σε δράσεις που στοχεύουν στη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή, ιδίως των παιδιών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ευσυνείδητων οδηγών και την πρόληψη των οδικών τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου πρόκειται να διοργανώσει Έκθεση Τροχαίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, στην Αλεξανδρούπολη από 17 έως 21-10- 2011.
Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας σε τέτοιου είδους ζητήματα, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση καλύπτοντας τη δαπάνη έκδοσης του σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού, συνολικού ποσού 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το έντυπο αυτό υλικό θα διανεμηθεί δωρεάν στους μαθητές και σε όλους τους επισκέπτες της Έκθεσης, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή τους πάνω στο θέμα και την αποφυγή μελλοντικών ατυχημάτων . Η δαπάνη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/95, Ν3871/10 και Π.Δ.113/10, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001, που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης της Έκθεσης Τροχαίας στην Αλεξανδρούπολη και την κάλυψη δαπάνης έκδοσης σχετικού έντυπου ενημερωτικού υλικού, συνολικού ποσού 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001, που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 473/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

Διαβάστηκε 460 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 472 2011 Απόφαση 474 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή