2011 Απόφαση 472

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 472 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Γαλήνης Δήμου Ιάσμου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 472 : Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1304/7-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με : Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 , τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010», το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010, ότι η σύμβαση του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 31-12-2010 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 31-8-2011, την από 9-8-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-11-2011, διότι: (α) Απαιτούνται πρόσθετες παροχές ύδρευσης, οι οποίες δεν είχαν προμετρηθεί στη μελέτη και η κατασκευή των οποίων ολοκληρώνει το έργο και δεν αποτελεί τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. Την κατασκευή των ανωτέρω παροχών ζητά και ο Δήμος Ιάσμου με έγγραφό του. (β) Πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες δοκιμές στεγανότητας του δικτύου και οι τελικές συνδέσεις, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή των ανωτέρω παροχών. Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1215/Α/16-9-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 30-11-2011, και επειδή
Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης
λόγω:
(α) Απαίτησης πρόσθετων παροχών ύδρευσης, οι οποίες δεν είχαν προμετρηθεί στη μελέτη και η κατασκευή των οποίων ολοκληρώνει το έργο και δεν αποτελεί τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.
(β) Απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας του δικτύου και των τελικών συνδέσεων, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή των ανωτέρω παροχών , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Γαλήνης Δήμου Ιάσμου», μέχρι την 30-11-2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Γαλήνης Δήμου Ιάσμου», μέχρι την 30-11-2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 472/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

 

 

Διαβάστηκε 495 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 471 2011 Απόφαση 473 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή