2011 Απόφαση 470

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 470 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της Υδρολογικής μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 470 : Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1073/16-9-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την υπ' αρ. 186/πρ.26/3-12-2010 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και με το από 23-12-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ), ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ η εκπόνηση της μελέτης του θέματος. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των επί μέρους μελετών (Τοπογραφική, Συγκοινωνιακή, Στατικών, Υδραυλική, Γεωτεχνική, Γεωλογική και Περιβαλλοντική), που σκοπό έχουν να μελετηθεί η κατασκευή νέας γέφυρας στη επαρχιακή οδό Νο 13β επί του ποταμού Τραύου στην περιοχή του οικισμού Μίσχου, έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, δεδομένου ότι η παλαιά γέφυρα έχει περιορισμένο πλάτος και επί πλέον έχει παρουσιάσει προβλήματα ρηγμάτωσης και υποσκαφής. Στις 21-6-2011 ο Ανάδοχος υπέβαλλε την Υδρολογική μελέτη, η οποία αποτελεί τμήμα της συνολικής Υδραυλικής μελέτης. Αντικείμενό της είναι η περιγραφή των υδρολογικών δεδομένων της υπάρχουσας
κατάστασης καθώς και η εκτίμηση της μέγιστης πλημμυρικής παροχής με την οποία θα διαστασιολογηθεί το υδατόρεμα στην περιοχή γεφύρωσης. Η εκτίμηση γίνεται για περιόδους επαναφοράς 50 και 100 ετών. Τα αποτελέσματα της Υδρολογικής μελέτης είναι απαραίτητα προκειμένου να υπολογιστούν στην Προμελέτη Οδοποιίας οι διαστάσεις της προτεινόμενης γέφυρας λαμβάνοντας υπ’ όψη την αντίστοιχη μέγιστη πλημμυρική παροχή του Τρελοχείμαρρου. Μετά από τις παρατηρήσεις στις οποίες προέβη η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υπέβαλε εκ νέου τη μελέτη στις 21-7-2011, η οποία αυτή τη φορά γίνεται αποδεκτή. Τέλος, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της εν λόγω Υδρολογικής μελέτης με την υπ’ αρ. 3/24/14-9-2011 Γνωμοδότησή του.
Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Υδρολογικής Μελέτης της μελέτης του θέματος για την προώθηση της μελέτης στα επόμενα στάδια.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την Υδρολογική μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου» , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 470/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

 

Διαβάστηκε 502 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 469 2011 Απόφαση 471 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή