2011 Απόφαση 469

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 469 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την βεβαίωση ποσού 91.829,92€ εις βάρος της ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Οργάνης – Σμιγάδας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 469 : Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 1364/8-9-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Κατά της εταιρείας ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Ταχ. δ/νση: Ν. Ζωίδη 85 - Κομοτηνή, Α.Φ.Μ.:099763667 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής), έχει επιβληθεί μείωση της αμοιβής της ως αναδόχου του έργου του θέματος ποσού 74.658,47 € χωρίς τον Φ.Π.Α. (91.829,92 € με Φ.Π.Α. 23%), η οποία κατέστη απαιτητή με την αριθ.152/πρ.22-11-10-2010 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής και με την αριθ. ΔΤΜΕ 2345/19-10-2010 Απόφαση Νομάρχη Ροδόπης, με την οποία απορρίφθηκε η σχετική ένσταση της αναδόχου εταιρείας. Μέχρι σήμερα η ανάδοχος δεν προέβη σε καμία ενέργεια για την καταβολή του εν λόγω ποσού (σύνταξη πιστοποίησης και Εντολής Είσπραξης κλπ). Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την βεβαίωση ποσού 91.829,92 € εις βάρος της εταιρείας ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Οργάνης - Σμιγάδας».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Βεβαιώνει το ποσό των 91.829,92 € εις βάρος της εταιρείας ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Οργάνης - Σμιγάδας».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 469/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

Διαβάστηκε 521 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:58
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 468 2011 Απόφαση 470 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή