Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 458

 

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

 

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 458 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση κάλυψης δαπανών αναλύσεων για βαρέα μέταλλα, PCBs και Διοξίνες που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 458 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 2452/10-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 22 Ιουλ. 2011 στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και συγκεκριμένα στην βιομηχανία Alfa Beta Roto η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία ευκάμπτων υλικών συσκευασίας, η υπηρεσία μας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος, διεξήγαγε και διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα χημικές αναλύσεις μέσω του Εθνικού Κέντρου έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για βαρέα μέταλλα, PCBs και Διοξίνες σε τρόφιμα, νερό πόσιμο και άρδευσης,
ζωοτροφές, και αέρα. Εξ’ αιτίας του επείγοντος της κατάστασης, η υπηρεσία:

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση κάλυψης των δαπανών των παραπάνω αναλύσεων προϋπολογισμού, 15.000,00€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 5152 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη κάλυψη των δαπανών των αναλύσεων μέσω του Εθνικού Κέντρου έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για βαρέα μέταλλα, PCBs και Διοξίνες σε τρόφιμα, νερό πόσιμο και άρδευσης, ζωοτροφές, και αέρα, προϋπολογισμού 15.000,00€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας ΑΜΘ του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 5152 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 458/2011.

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ  

 

Διαβάστηκε 575 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 457 2011 Απόφαση 459 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή