Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 457

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 457 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 391/2011 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά ορισμό υπολόγων του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 457 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2268/28-9-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούμε να τροποποιήσετε την με αριθμ. 391/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ που αφορά τον Ορισμό υπολόγων του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους λόγω του ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δεν ζητήθηκαν τα ποσά που θα επαρκούσαν για την πληρωμή όλων των νεφροπαθών και συγκεκριμένα, το ποσό ανέρχεται σε 119.500,00€ (εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) αντί των 108.482,00 € (εκατόν οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011.
Ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν , δηλαδή υπόλογος για την ΠΕ Έβρου ορίζεται ο υπάλληλος Μυλωνάς Θεόδωρος του Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 30-11-2011. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 391/2011 απόφασης της Ο.Ε. ως προς το ποσό που αφορά την ΠΕ Έβρου το οποίο ανέρχεται στις 119.500,00€ (εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) αντί των 108.482,00 € (εκατόν οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ).

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 391/2011 απόφασή της μόνο ως προς το ποσό που αφορά την ΠΕ Έβρου το οποίο ανέρχεται σε 119.500,00€ (εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) αντί των 108.482,00€ (εκατόν οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 457/2011.

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ  

 

 

Διαβάστηκε 505 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 11:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 456 2011 Απόφαση 458 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή