Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 447

 Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 447 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου : «Επέκταση 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 447 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χρυσάνα Λάμπρου Προϊσταμένη ΤΔΠ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 54308/Ξ-ΔΤΕ/2263/29-9-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε στις 10/09/2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. και του Ν.Δ/τος Ξάνθης, η οποία έληξε στις 12-02-2011. Με την αριθμ. 22/ 23-02-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Γεν. Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, με προϋπολογισμό 1.400.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. Με την αριθ. 58/ 07-06-2010 απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Γεν. Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, εγκρίθηκε το πρακτικό Διαγωνισμού της 30-03-2010, κατά το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ. τ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. με έδρα τη Δράμα, που προσέφερε μέση έκπτωση 47,71% στη συνολική δαπάνη εργασιών. Η σύμβαση υπογράφηκε την 29- 10-2010 για το ποσό των 756.739,75€ συμπεριλαμβανομένου του ποσού Φ.Π.Α. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ είναι 340 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , ήτοι περαίωση έως την 04-10-2011. Με την αρ. πρωτ. 36284/4422/22-11-2010 Απόφαση της Προϊσταμένης Τ.Ε.Ε. εγκρίθηκε το υποβληθέν από την ανάδοχο εταιρεία Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ, με το οποίο η προθεσμία περαίωσης του έργου έληγε στις 4 Οκτωβρίου 2011. Το έργο πλέον χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης Η ανάδοχος εταιρεία με την από 16-09-11 αίτηση της αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 270 ημερών, επικαλούμενη το χρόνο καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών εξ αιτίας της ύπαρξης των εναέριων δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ που υπήρχαν στο χώρο κατασκευής του έργου και του χρόνου που απαιτήθηκε για την απομάκρυνσή τους. Όπως προαναφέρθηκε, για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε στις 10/09/2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. και του Ν.Δ/τος Ξάνθης. Μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο, με την υπ’ αριθ. πρωτ, ΔΤΥ 36283/4421/12-11-2010 εισερχόμενη αναφορά της αναδόχου εταιρεία γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία η ύπαρξη εναέριων δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ τα οποία έπρεπε να απομακρυνθούν για να είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών καθαιρέσεων και εκσκαφών. Ο ΟΤΕ απομάκρυνε το δίκτυό του χωρίς χρέωση, ενώ η απομάκρυνση του εναέριου δικτύου της ΔΕΗ έπρεπε να γίνει από την ίδια τη ΔΕΗ με δαπάνες του φορέα χρηματοδότησης του έργου και στην προκειμένη περίπτωση του ΟΣΚ. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία με το υπ’ αρ. πρωτ. 1956/188/01-02-2011 έγγραφο προς τον ΟΣΚ ζήτησε τη χρηματοδότηση της σχετικής δαπάνης για τη μετατόπιση του δικτύου. Μετά από έγγραφο του κ. Περιφερειάρχη ΑΜΘ προς τον ΟΣΚ ΑΕ, για την πορεία χρηματοδότησης του έργου, ο ΟΣΚ με το αρ. ΕΓ 38 Τ1 /5721/16-3-2011 έγγραφό του μας υπέδειξε να προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 , ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου. Η Υπηρεσία μας προέβηκε σ’ όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ υποβάλλοντας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΑΜΘ αίτηση ένταξης συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όμως, η μη μεταβίβαση του οικοπέδου του σχολείου από τη ΑΔΑ: 45Ο47ΛΒ-ΜΦ3 βακουφική επιτροπή Εχίνου στο Δήμο Μύκης είχε σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ. Το έργο τελικά εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας ΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης από όπου και θα χρηματοδοτηθεί. Λόγω όμως διαδικαστικών ζητημάτων δεν ήταν δυνατή η άμεση εκταμίευση του απαιτούμενου ποσού για τη δαπάνη μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΗ και για το λόγο αυτό με νέο έγγραφό μας ζητήσαμε από τη ΔΕΗ να προβεί το συντομότερο δυνατό στη μετατόπιση του εναέριου δικτύου της και να της καταβληθεί το σχετικό ποσό μόλις θα είναι εφικτό. Η ΔΕΗ προχώρησε στη μετατόπιση του δικτύου της και κατόπιν τούτου με το υπ’ αρ.πρωτ. 43278/Ξ- ΔΤΕ-1875/05-08-2011 έγγραφό μας καλέσαμε την ανάδοχο εταιρεία να ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες κατασκευής του έργου. Όπως προκύπτει από το παραπάνω ιστορικό οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν εκτελέστηκαν από 12-11-2010 (ημέρα που περιήλθε στην υπηρεσία η έγγραφη αναφορά του αναδόχου για την ύπαρξη των εναέριων δικτύων) έως και 09-08-2011 (ημέρα που περιήλθε στον ανάδοχο η εντολή για τη συνέχιση των εργασιών) ήτοι δεν εκτελέστηκαν εργασίες για διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π. Ε. Ξάνθης με το Πρακτικό Νο 6 της 28-09-2011 (θέμα 1ο) γνωμοδότησε υπέρ της εγκρίσεως της αιτούμενης παράτασης. Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία:

              ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου : «Επέκταση 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου» στην ανάδοχο εταιρεία Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30 - 06 - 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                     Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου : «Επέκταση 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου» στην ανάδοχο εταιρεία Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30 - 06 - 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 447/2011.

                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 454 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 446 2011 Απόφαση 448 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή