Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 432

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 432 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων  δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση καταπτώσεων στον Δρόμο Μάνδρα – Μικρό Δέρειο – Ρούσα». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και  κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 432 : Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας  διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-4269/13-9-2011 έγγραφό της , το οποίο αναφέρεται στους  συνημμένους όρους δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση καταπτώσεων στον Δρόμο Μάνδρα – Μικρό Δέρειο – Ρούσα». Προϋπολογισμού: 24.000,00€. Η δημοπράτηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3669/08 και τους όρους της συνημμένης διακήρυξης. Σημειώνεται ότι το έργο είναι ενταγμένο  στο Περιφερειακό Πρόγραμμα έργων της ΠΑΜΘ (Πρόγραμμα ΚΑΠ – οδικό δίκτυο) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 234/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συνημμένων όρων διακήρυξης του έργου του θέματος. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας του έργου με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό: «Αποκατάσταση καταπτώσεων στον Δρόμο Μάνδρα – Μικρό Δέρειο – Ρούσα»  Προϋπολογισμού: 24.000,00€ , οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 432/2011.

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                            ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                       ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                             ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 472 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 431 2011 Απόφαση 433 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή