Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 433

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 433 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση  συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό σύλλογο Πλαταμών της εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή της Κτηνοτροφίας» . Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και  κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 433 : Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας  διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4848/19-9- 2011 έγγραφό της , στο  οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταμώνα Ν. Καβάλας διοργανώνει κάθε χρόνο τη «Γιορτή Κτηνοτροφίας», η οποία έχει γίνει θεσμός και έχει  καθιερωθεί ως ένας χώρος συνάντησης πολλών ανθρώπων από όλη σχεδόν τη Β. Ελλάδα. Φέτος είναι η 13η διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου,  ημέρα Κυριακή, στον  Πλαταμώνα Καβάλας και σκοπό έχει την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και την προβολή του τόπου μας. Σύμφωνα με τ’ ανωτέρω η Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κρίνεται σκόπιμο να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή, στο πλαίσιο της προώθησης και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και της  πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία;

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 600 € που αφορά τη μουσική και ηχητική κάλυψη την οποία έχει αναλάβει ο  Κάτσικας Ελ. Βασίλειος (Καβάλα Χρ. Σμύρνης 4, ΔΟΥ: Β’ Καβάλας, ΑΦΜ:129270923), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό σύλλογο Πλαταμών της εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή της Κτηνοτροφίας» και την κάλυψη μέρους δαπανών του  προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 600 € που αφορά τη μουσική και ηχητική κάλυψη, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής  Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 433/2011.

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                          ΤΑ ΜΕΛΗ                  

 

                                ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                       ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                    ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 398 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 432 2011 Απόφαση 434 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή