Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 329

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 329 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1ου ΑΠΤΔ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ης ΣΣ και παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πέπλου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 329: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων της ΠΕ Έβρου, με το αριθμ. οικ. Η-3170/20-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:
1. Την απόφαση με αριθμό 300/10-09-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 03-08-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στην Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ με έκπτωση 51,78 %.
2. Το από 01-11-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 24063,04€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 31-01- 2011
3. Την 66/2011 ΑΠΌΦΑΣΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ με την οποία εγκρίθηκε η ολική παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-04-2011.
4. Την 125/2011 ΑΠΌΦΑΣΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ με την οποία εγκρίθηκε η ολική παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-06-2011.
5. Αυξήσεις ποσοτήτων λόγω προμετρητικών λαθών διότι η προμέτρηση ήταν πραγματικά δύσκολη επειδή πρόκειται για έργο επισκευής - συντήρησης. Οι ποσότητες αυτές αφορούν τις εργασίες: Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια , φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα, Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας, Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου, Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. Προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΝΜΕ και αφορούν:
6. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής
7. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
8. Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
9. Φρεάτιο ηλεκτροδίων γείωσης διαστάσεων 20*20
10. Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφής ή αναρτημένο.
11. Προκειμένου τα ηλεκτρόδια των τριγώνων γείωσης του αλεξικέραυνου να είναι επισκέψιμα , ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της ειδικής αντίστασης του συστήματος κλωβού , κατασκευάστηκαν φρεάτια στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου.
12. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες για την υλοποίηση του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου του έργου, ενώ κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου Η Έγκριση χορήγησης παράστασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ζητείται διότι προέκυψαν νέες εργασίες , απρόβλεπτες , που δεν είχαν ενταχθεί στο τεχνικό αντικείμενο του έργου και η εκτέλεση τους κρίνεται αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Αφορούν τόσο τις οικοδομικές όσο και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
13. Την από 28/06/2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για Έγκριση 1ου Α.Π.Τ.Δ. το 1ου ΠΚΤΜΝΕ 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και χορήγηση ολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30-09-2011 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την αριθ. 59/14- 07-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου.
Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση 1ου Α.Π.Τ.Δ. του 1ου ΠΚΤΜΝΕ , της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ μέχρι 30/9/2011 του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΠΛΟΥ Απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 5.814,90€ το οποίο αναλύεται ακολούθως Εργασίες με ΕΟ : 4727,56 και ΦΠΑ 23% : 1087,34. Το ποσό θα καλυφθεί από το διαθέσιμο υπόλοιπο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ» με Α/Α 3 του προγράμματος επενδύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που χρηματοδοτείται από τον ΟΣΚ και εγκρίθηκε με την 90/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .Μαζί με αναθεωρήσεις, Φ.Π.Α.την διαφορά δαπάνης ΦΠΑ η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.887,94€
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     
(Με ψήφους 7 υπέρ, και 1 λευκό)                                                                            

Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 5.814,90€ με τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ που τη συνοδεύει καθώς και την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πέπλου» μέχρι 30-09-2011 και αναθέτει στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης την Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ – ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ την υλοποίησή της. Μειοψήφησε ο κ. Αθανάσιος Μακρής, αναπληρωματικό μέλος, που ψήφησε λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 329/2011.

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 390 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 328 2011 Απόφαση 330 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή