Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 328

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 328 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για μεταβιβάσεις – αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και έλεγχο – επανέλεγχο ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Π.Ε. Έβρου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος.
Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 328: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου, με το αριθμ. οικ. 2600/06-07-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:
1. Το Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).
4. Την αριθμ. 19/14-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών, ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών για ποσά άνω των 2.500,00 €, στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ.
5. Την Α.Π. Υ.Σ./24-06-2011 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης Π.Ε. Έβρου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
6. Την Α.Π. 2358/28-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α357ΛΒ-ΒΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 2.500,00 € έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις μεταβιβάσεις και την αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων Π.Ε. Έβρου και έλεγχο - επανέλεγχο ΚΤΕΟ. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (2.500,00 €), στο όνομα του υπαλλήλου Χατζηγιάννη Γεώργιου του Ιωάννη ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, βαθμού Α΄, προκειμένου να καλυφθεί απαιτούμενη δαπάνη για έλεγχο – επανέλεγχο ΚΤΕΟ αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και μεταβιβάσεις – αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Η δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ειδικός Φορέας 4072 «Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού» του παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων:
1) ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές», έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης με την αριθ. οικ. 2358/28-06-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου για το ποσό των 2.500,00 € και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων της ΥΔΕ Αλεξανδρούπολης. Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ: 09-12-2011

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                                 

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €), στο όνομα του υπαλλήλου Χατζηγιάννη Γεώργιου του Ιωάννη ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, βαθμού Α΄, προκειμένου να καλυφθεί απαιτούμενη δαπάνη για έλεγχο – επανέλεγχο ΚΤΕΟ αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και μεταβιβάσεις – αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Η δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ειδικός Φορέας 4072 «Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού» ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» με ημερομηνία απόδοσης του εν λόγω ΧΕΠ την 09-12-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 328/2011.

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 401 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 327 2011 Απόφαση 329 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή