Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 280

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 280 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ στις εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία στην Πόρπη.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος .
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 280: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , το αριθμ. πρωτ. 1630/14 -7-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Πόρπης με αφορμή τον εορτασμό του Παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία διοργανώνει πολιτιστικές δραστηριότητες και μεγάλο λαϊκό γλέντι. Το πάνδημο λαϊκό πανηγύρι του αγίου του Θέρους και προστάτη της Πόρπης ως αγροτική περιοχή λαμβάνει χώρα με παρουσιάσεις χορευτικών συγκροτημάτων μουσικές εκδηλώσεις, έκθεση φωτογραφικού υλικού και γενεαλογικών δέντρων των πρώτων κατοίκων, προσφύγων από την Ανατολική Θράκη και την Μικρά Ασία. Συμβάλλοντας στην δημιουργία πολιτιστικού έργου, στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης, και της παράδοσης , η υπηρεσία:

                                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ στις εκδηλώσεις Προφήτη Ηλία στην Πόρπη και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 500,00€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 280/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 378 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 10:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 279 2011 Απόφαση 281 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή