Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 279

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 279 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγων του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για τους μήνες Μάϊο – Ιούνιο 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος .
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 279: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , το αριθμ. πρωτ. 1743/12 -7-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Προκειμένου η υπηρεσία μας να καταβάλλει το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, για Μάιο – Ιούνιο 2011 σας παρακαλούμε να ορίσετε τους εξής υπολόγους ανά Περιφερειακή Ενότητα.
1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης την υπάλληλο κ. Σεβδυνίδου Μαρία του ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 118.000,00 € (εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-9-2011.
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
την υπάλληλο κ. Μυλωνάς Θεόδωρος του Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 119.500,00 € (εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ.
Έτους 2011. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-9-2011.
3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
την υπάλληλο κ. Καπετανίδου Δήμητρα του Δημοσθένη κλάδου ΔΕ Διοικητικού με αναπληρώτρια την Νεραντζίδου Ευφροσύνη του Αθανασίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 71.900,00 € (εβδομήντα μια χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-9-2011.
4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
τον υπάλληλο κ. Παπαβαρύτη Ευάγγελο του Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 146.246,00 € (εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-9-2011.
5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Οικονομικού θα πληρώσει με τακτικό ένταλμα πληρωμής.
Κατόπιν τούτου , η υπηρεσία:

                                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό των πιο πάνω υπολόγων του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για τους μήνες Μάϊο – Ιούνιο 2011. ΑΔΑ: 4Α5Ν7ΛΒ-ΩΔΝ

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως υπολόγους του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για τους μήνες Μάϊο – Ιούνιο 2011, τους εξής:
1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
την υπάλληλο κ. Σεβδυνίδου Μαρία του ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ).
Το ποσό ανέρχεται σε 118.000,00 € (εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-9-2011.
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
την υπάλληλο κ. Μυλωνάς Θεόδωρος του Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 119.500,00 € (εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-9-2011.
3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
την υπάλληλο κ. Καπετανίδου Δήμητρα του Δημοσθένη κλάδου ΔΕ Διοικητικού με αναπληρώτρια την Νεραντζίδου Ευφροσύνη του Αθανασίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 71.900,00 € (εβδομήντα μια χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-9-2011.
4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
τον υπάλληλο κ. Παπαβαρύτη Ευάγγελο του Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 146.246,00 € (εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2011. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-9-2011.
5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Οικονομικού θα πληρώσει με τακτικό ένταλμα πληρωμής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 279/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 403 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 10:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 278 2011 Απόφαση 280 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή