Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 278

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 278 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής, δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της ΠΑΜΘ για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των αυτοκινήτων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος .
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 1981/14 -7-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας στέλνουμε σχέδιο διακήρυξης διενέργειας δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη «χαμηλότερη τιμή» για την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης με προϋπολογισμό (ολογράφως) και αριθμητικώς ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ ( 83.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Ειδικούς Φορείς και ΚΑΕ:
Π.Ε. Ροδόπης – Φορέας 0072 ΚΑΕ 0899, ποσό 15.000,00 €
Π.Ε. Δράμας – Φορέας 1072, ΚΑΕ 0899, ποσό 10.000,00 €
Π.Ε. Καβάλας – Φορέας 3072 ΚΑΕ 0899, ποσό 16.000,00 €
Π.Ε. Ξάνθης – Φορέας 2072 ΚΑΕ 0899, ποσό 17.000,00 €
Π.Ε. Έβρου – Φορέας 4072, ΚΑΕ 0899, ποσό 25.000,00 €
Κατόπιν τούτου , η υπηρεσία:

                                                                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων της διακήρυξης καθώς και τη σύσταση επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων, βάσει του άρθρου 38 του Π.Δ 118/2007 για τις περιπτώσεις των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, αποτελούμενες από υπαλλήλους της ΠΑΜΘ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης καθώς και τη σύσταση επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων, βάσει του άρθρου 38 του Π.Δ 118/2007 για τις περιπτώσεις των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 , του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της ΠΑΜΘ για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των αυτοκινήτων, ως εξής:
Α. Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους:
1. Παύλο Παπατζίκη, Πρόεδρο, Προϊστάμενο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Δοικητικού- Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., Π.Ε Έβρου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια την Ελένη Κανίδου, υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., Π.Ε. Έβρου, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’.
2. Χάρη Αρμεντζίδη, μέλος, Προϊστάμενο του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με βαθμό Β’ με αναπληρωτή τον Στυλιανό Μπομποτά, υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, με βαθμό Γ’.
3. Ιωάννη Κλειτσιώτη, μέλος, Προιστάμενο Λογιστικής και Ταμειακής διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, της ΠΑΜΘ, Π.Ε Καβάλας, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’ με αναπληρώτρια τη Βαρβάρα Καραβασίλη, Προϊσταμένη του τμήματος Προσωπικού και ΑΔΑ: 4Α5Ν7ΛΒ-ΑΧΝ Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Καβάλας, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Β’.
Β. Επιτροπής Ενστάσεων, βάσει του άρθρου 38 του Π.Δ 118/2007 για τις περιπτώσεις των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, αποτελούμενη από τους:
1. Κων/νο Ματθαίου, Πρόεδρο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Π.Ε Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α’, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπαλτίδη, μέλος, Προϊστάμενο στο Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών,της Περιφέρειας ΑΜΘ, του κλάδου Δ.Ε Τεχνικών, με βαθμό Α’.
2. Αθανάσιο Βλάχο, μέλος, Προϊστάμενο στο τμήμα Τεχνικών Εφαγμογών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, του κλάδου Τ.Ε Μηχανικών, με βαθμό Α’, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Παπασάββα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’.
3. Λάμπρο Σκάρλο, μέλος, υπάλληλο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,του κλάδου Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κοκκινέλη, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’. Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει η Αικατερίνη Μουρλίδου, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ΄, με αναπληρώτρια τη Χρυσούλα Γκουντέλα, Προϊσταμένη του τμήματος Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Π.Ε Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Β’. Γ. Οι βεβαιώσεις ασφάλισης των οχημάτων θα πραγματοποιούνται από την εκάστοτε Περιφερειακή
Ενότητα και τις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών που ήδη έχουν ορισθεί. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη της.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 278/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 373 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 10:38
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 277 2011 Απόφαση 279 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή