Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 274

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 274 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Δράμας» του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος .
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 274: Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κ. Δερνεκτσής Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 131/15 - 7-2011 έγγραφο , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με:
1. Το από 12-4-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό αξίας 1.050.776,38€ (χωρίς ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 11-12-2010.
2. Την υπ’ αριθμ. Κ 1320/12-5-2010 απόφασή μας για την έγκριση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. – ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. Ο.Ε. –Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΔΑΥ ΔΡΑΜΑΣ»
3. Την υπ’ αριθμ. Κ 3132/14-12-10 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 31-12-2010
4. Την υπ’ αριθμ. Κ 281/24-03-11 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 31-03-2011
5. Την υπ’ αριθμ. Κ 602/7-06-2011 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 30-06-2011
6. Την από 30-06-2011 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ του υποέργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι 30-07-2011, με αναθεώρηση, λόγω των συνδέσεων με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
7. Το υπ’ αριθμ. 403/30-6-2011 έγγραφο της ΔΕΚΕ/Τμ. Εποπτ. Συγκ. Έργων (Γρ. Καβάλας), με το οποίο μας διαβιβάζει την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου και εισηγείται την παράταση της ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-07-2011 με αναθεώρηση, για τους ίδιους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος.
8. Το υπ’ αριθμ. Κ 731/30-6-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου για προέγκριση της αιτούμενης παράτασης.
9. Το αρ. πρωτ. 162/Α/12-7-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφ. Α.Μ.-Θ. με τη θετική γνώμη τους για την αιτούμενη παράταση
10. Το από 12-07-2011 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου του έργου με τη σύμφωνη γνώμη του για την ως άνω παράταση.
Επειδή
α) Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/Ξ για παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του
έργου ευσταθούν.
β) Η παράταση της προθεσμίας μέχρι την 30-07-2011 για την ολοκλήρωση του έργου, που προτείνει η Δ/νουσα Υπηρεσία είναι εύλογη

                                                                              ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης ‘’με αναθεώρηση’’ της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Δράμας» προϋπολογισμού 2.730.000,00€ του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», μέχρι την 30-07-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                              Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την παράταση ‘’με αναθεώρηση’’ της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ν. Δράμας» προϋπολογισμού 2.730.000,00€ του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», μέχρι την 30-07-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 274/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                               ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 462 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 10:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 273 2011 Απόφαση 275 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή