Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 275

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 275 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Διδυμοτείχου» του έργου: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2793/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος .
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 275: Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κ. Δερνεκτσής Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 128/15 -7-2011 έγγραφο , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η σύμβαση του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 21-4- 2010 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 21-12- 2010. Σύμφωνα με :
1. Τις με αριθμ. πρωτ. 65352/5206/17-11-2010, 1730/440/16-2-2011 και 7167/1695/6-6-2011 αποφάσεις της Δ.Δ.Ε. (Α.Μ.Θ.) Α.Δ.Μ.Θ. με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 20-1-2011, 30-4-2011 και 30-6-2011(αντίστοιχα).
2. Την από 30-6-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι 30-7-2011.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 8714/1293/30-6-2011 έγγραφο της ΔΕΚΕ (Α.Μ.Θ.) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση παράτασης μέχρι 30-7-2011.
4. Το με αριθμ.πρωτ. 8806/2099/30-6-2011 έγγραφο τηςΔ.Δ.Ε. (Α.Μ.Θ.) Α.Δ.Μ.Θ. προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του υποέργου του θέματος.
5. Το από 8-7-2011 έγγραφο του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω παράταση .
6. Το με αριθμ.πρωτ. 117/Α/8-7-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 30-7-2011. Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/ξία για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή η ολοκλήρωση των συνδέσεων με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. , η υπηρεσία:

                                                                              ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση , με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διδυμοτείχου » του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», μέχρι την 30-7-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                                                              Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την παράταση ‘’με αναθεώρηση’’ της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Διδυμοτείχου » του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», μέχρι την 30-7-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 275/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                               ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 10:11
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 274 2011 Απόφαση 276 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή