Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 219

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 219 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ΑΠΕ και Σ.Σ. του έργου: «Αποκατάσταση Σαραζανέτ στην περιοχή Ιτέας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2045/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό ) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 219: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-2412/10-6-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την απόφαση με αριθμό 423/19-11-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, κυρώθηκαν τα πρακτικά της από 09-11-2010 με πρόχειρο διαγωνισμό και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟ με έκπτωση 7%. Στις 29-12-2010 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 41.850 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 27-02- 2011. Η παρούσα έγκριση αιτείται διότι με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιοτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζεται η αύξηση της δαπάνης της Ν.Τ.1 που ενσωματώθηκε στον 1ο ΑΠΕ και αφορά την
μεταφορά της πέτρας από διαφορετικό σημείο από αυτό που προβλεπόταν στη μελέτη λόγω της μη παραγωγής πέτρας για συρματοκιβώτια από το λατομείο που είχε προβλεφθεί στη μελέτη. Συνεπώς απαιτείται και η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Με την αριθμ. 51/9-6-11 γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου, γνωμοδότησε θετικά.
Κατόπιν τούτου , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ποσού 44.998,54€ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών ποσού 3.148,54€, του έργου του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών , ποσού 3.148,54€, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2010 ΣΤΟ Ν. ΈΒΡΟΥ»ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΡΑΖΑΝΕΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΤΕΑΣ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 219 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 367 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 14:03
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 218 2011 Απόφαση 220 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή