Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 208

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ.19/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 208 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 4ου Πρακτικού του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ για το έτος 2011».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 22 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2036/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικο) μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου, 4) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου

ΑΠΟΦΑΣΗ 208: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα υπ’ αριθμ. 4 και 5 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης δημόσιου Διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/χων του έργου: «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» για το έτος 2011. Στο υπ’ αριθμ. 4 Πρακτικό αναφέρεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποδέχεται την προσφορά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ» για το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011. Ενώ για την οικονομική προσφορά της ατομικής επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθυμίου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011 επιφυλάσσεται να την αξιολογήσει σε επόμενη συνεδρίασή της , αφού ζητηθούν και της χορηγηθούν διευκρινήσεις σχετικά με το συνολικό κόστος το οποίο η υποψήφια ατομική επιχείρηση αποδέχεται με την οικονομική της προσφορά να εκτελέσει το ως άνω τμήμα του έργου. Στο υπ’ αριθμ. 5 Πρακτικό αναφέρεται ότι μετά τη χορήγηση των διευκρινήσεων και αφού διαπιστώθηκε ότι και οι δυο προσφορές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την αποδοχή και των δύο προσφορών για αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 19 της προκήρυξης του διαγωνισμού , ήτοι της προσφοράς της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ» για το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011, και της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθυμίου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(με ψήφους 4 υπέρ και 3 λευκά)

Την έγκριση των συνημμένων 4ου και 5ου Πρακτικών και την αποδοχή και των δύο προσφορών για περαιτέρω αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 19 της προκήρυξης του διαγωνισμού, ήτοι της προσφοράς της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ» για το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011, και της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθυμίου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κων/νος Μιχελής , Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου και Χρήστος Τρέλλης, ψηφίζοντας Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 208 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 405 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 08:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 207 2011 Απόφαση 209 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή