Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 183

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 183 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Πρακτικού του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ για το έτος 2011».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1939/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ιωάννης Κανελάκης (αναπληρωματικό) μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Ιωάννης Τελλίδης (αναπληρωματικό) μέλος 5) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 8) Αθανάσιος Μακρής (ανπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 183: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης δημόσιου Διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/χων του έργου: «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» για το έτος 2011. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποσφράγισε τις τεχνικές προσφορές των 2 υποψηφίων και αφού μονοέγραψε το περιεχόμενο τους ξεκίνησε την αξιολόγηση τους. Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων του διαγωνισμού ανά τμήμα του έργου προέκυψαν οι βαθμολογίες τους οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Πρακτικό. Κατόπιν η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο προσφορές συγκεντρώνουν στη βαθμολογία τους ποσοστό μεγαλύτερο του 60% της βαθμολόγησης στο σύνολο των κριτηρίων και ανά κριτήριο:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την αποδοχή και των δύο προσφορών για περαιτέρω αξιολόγηση με τις βαθμολογίες που αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο Πρακτικό , ήτοι της προσφοράς της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ» για το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011, και της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθυμίου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για το Τμήμα Β:
«Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκά)

Την έγκριση του συνημμένου 3ου Πρακτικού και την αποδοχή και των δύο προσφορών για περαιτέρω αξιολόγηση με τις βαθμολογίες που αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο Πρακτικό , ήτοι της προσφοράς της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ» για το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011, και της προσφοράς της ατομικής επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθυμίου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση ΑΔΑ: 4Α327ΛΒ-ΞΜ κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2011. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κων/νος Μιχελής , Σταύρος Καβαρατζής , Αθανάσιος Μακρής, ψηφίζοντας Λευκό αναφέροντας ότι διαφωνούν επί της διαδικασίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 183 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (αναπληρωματικό)

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 357 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 182 2011 Απόφαση 184 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή