Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 184

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 184 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1942/9-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 184: Εισηγούμενος το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο κ. Μιχαήλ Φραγκίσκος υπάλληλος της Δ/νσης Διαφάνειας & ηλ. Διακυβέρνησης της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 15-6-2011 Πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη «χαμηλότερη τιμή» για την ανάδειξη μειοδότη για τη διαδικασία ανάθεσης προμήθειας υλικών δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αφού παρέλαβε και τις δυο (2) προσφορές προχώρησε στο άνοιγμα των δικαιολογητικών . Από την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων του διαγωνισμού προκύπτει ότι η προσφορά της εταιρείας OPTIMUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι καλύτερη (12.452,39€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ενώ η προσφορά της εταιρείας «PRISMA CENTER S.A.» είναι 12.484,50€ με ΦΠΑ και επιπλέον η εν λόγο εταιρεία δεν αποδίδει βεβαίωση παράδοσης των υλικών εντός είκοσι ημερών .
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη της εταιρείας OPTIMUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ως μειοδότη για τη διαδικασία ανάθεσης προμήθειας υλικών δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της OPTIMUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ως αναδόχου για την προμήθεια υλικών δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ, με οικονομική προσφορά 12.452,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 184 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 382 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:45
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 183 2011 Απόφαση 185 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή