Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 179

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 179 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου για την έκδοση κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΠΕ Ξάνθης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1789/1-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 179: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού με το υπ΄ αριθμ. 23948/ΞΔΔΟ2160/25-5-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ΚΤΕΟ και να εκδοθεί η κάρτα καυσαερίων για τα υπ’αριθ. ΚΗΙ 1447 (λεωφορείο 14 θέσεων, € 60), ΚΗΙ 1440 (επιβατικό € 40), ΚΗΙ 1426 (επιβατικό τύπου τζιπ € 40), ΚΗΙ 1445 (Επιβατικό τύπου τζιπ € 40) οχημάτων της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε. Ξάνθης), παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση ΧΕΠ, ΚΑΕ 2311.0899 συνολικού ποσού € 180,00 στο όνομα του κου Καψάλη Παναγιώτη, υπεύθυνου κίνησης και μηχανημάτων έργου, με ΑΦΜ 049170190 / Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης.
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 180,00€ ΚΑΕ 2311.0899 για ΚΤΕΟ – Έκδοση κάρτας καυσαερίων των ΚΗΙ 1447, ΚΗΗ 1426, ΚΗΙ 1440, ΚΗΙ 1445 Υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΠΕ Ξάνθης στο όνομα του Καψάλη Παναγιώτη, υπεύθυνου κίνησης και μηχανημάτων έργου, με ΑΦΜ 049170190 / Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 180,00€ ΚΑΕ 2311.0899 για ΚΤΕΟ – Έκδοση κάρτας καυσαερίων των ΚΗΙ 1447, ΚΗΗ 1426, ΚΗΙ 1440, ΚΗΙ 1445 Υπηρεσιακών αυτοκινήτων της ΠΕ Ξάνθης, στο όνομα του Καψάλη Παναγιώτη, υπεύθυνου κίνησης και μηχανημάτων έργου, με ΑΦΜ 049170190 / Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 179 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 357 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 09:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 178 2011 Απόφαση 180 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή