Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 178

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 178 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου για την πληρωμή Ταχυδρομικών Τελών των Δ/νσεων Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ροδόπης, 1ου και 2ου Γραφείου Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ροδόπης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1789/1-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης με το υπ΄ αριθμ. 1607/24-5-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Για τις ανάγκες της αποστολής αλληλογραφίας των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης , 1° Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης και 2° Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης είναι απαραίτητη η προπληρωμή ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ. Παρακαλούμε όπως ορίσετε υπόλογο για τις ανάγκες των ταχυδρομικών τελών των ανωτέρω υπηρεσιών τον Τσεκή Χρήστο υπάλληλο του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Ροδόπης προκειμένου να εκδοθεί ΧΕΠ ποσού 3500 ευρώ . Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού να ορισθεί η 31/12/2011.
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 3.500,00€ για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών , στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης, Χρήστου Τσεκή.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) ποσού 3.500,00€ για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών των Δ/νσεων Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ροδόπης, 1ου και 2ου Γραφείου Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ροδόπης, στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Πρωτ/θμιας Ν. Ροδόπης, Χρήστου Τσεκή με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31/12/2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 178 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 398 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 14:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 177 2011 Απόφαση 179 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή