2011 Απόφαση 46

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 46 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Υπερύψωση αναχώματος Τραύου για την προστασία του οικισμού Μελέτης και κατασκευή τεχνικού» Προϋπολογισμού: 38.500,00€.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 46: Εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανώλης Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών το από 18-1-2011 συνημμένο Πρακτικό δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοικτή δημοπρασία και σύστημα υποβολής προσφορών το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.3263/2004 για την κατασκευή του έργου του θέματος. Στο πιο πάνω πρακτικό αναφέρεται ότι κατατέθηκαν 3 προσφορές εκ των οποίων , μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών , έγιναν δεκτές οι δυο. Η προσφορά του Μητούση Δημοσθένη δεν έγινε δεκτή διότι δεν αναγραφόταν το Πατρώνυμό του. Από τις δύο προσφορές ως συμφερότερη κρίθηκε αυτή του Τσιλιγγίρη Χρήστου με έκπτωση 12% ο οποίος και ανακηρύχθηκε ως προσωρινός μειοδότης από την επιτροπή διαγωνισμού.
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού και την ανάδειξη του Τσιλιγγίρη Χρήστου ως αναδόχου του έργου του θέματος , με έκπτωση 12%. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη του Τσιλιγγίρη Χρήστου ως αναδόχου του έργου: «Υπερύψωση αναχώματος Τραύου για την προστασία του οικισμού Μελέτης και κατασκευή τεχνικού» Προϋπολογισμού: 38.500,00€, με έκπτωση 12%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 46 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 650 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 10:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 45 2011 Απόφαση 47 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή