2011 Απόφαση 45

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 45 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύναψης και υπογραφής σύμβασης με τη μειοδότρια εργοληπτική επιχ/ση ΕΤΕΔ Α.Ε. μετά τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή Γυμνασίου Προσοτσάνης» του Ε.Π.Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 , προϋπολογισμού μελέτης: 2.625.694,21€ με ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 760/24-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 45:Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας , με το αριθμ. Πρωτ. ΔΤΕ 558/21-3-2011έγγραφό της, αναφέρει ότι με το αριθ. 3570/29-12- 2010 έγγραφο της ζήτησε να προσκομισθούν εκ νέου, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους , επί πλέον δε , πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/2008(Κ.Δ.Ε), τα οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα ο ανάδοχος με την από 5-01-2011 αίτηση υποβολής.
Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Ότι, μετά την υποβολή και έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008(Κ.Δ.Ε) σε συνδυασμό με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου του θέματος, διαπιστώσαμε ότι υποβλήθηκαν αυτά εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και
2. Την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης με την μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση ΕΤΕΔ Α.Ε. με έκπτωση 6,16%. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή σύμβασης με την μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση ΕΤΕΔ Α.Ε. για το έργο: «Κατασκευή Γυμνασίου Προσοτσάνης» του Ε.Π.Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 , προϋπολογισμού μελέτης: 2.625.694,21€ με ΦΠΑ , ΚΑΕ:2010ΝΑ00880002/277622, μετά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 45 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 675 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 10:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 44 2011 Απόφαση 46 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή