Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονικό διάστημα ενός (

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.000,00 € με ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης θα αφορά το χρονικό διάστημα από 19-10-2013 έως 19-10-2014.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Οικονομικού,     Τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1, 69100, Κομοτηνή, τηλέφωνα: 25313-50311, 25313-50266, FAX: 25313-50307, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Website: www.pamth.gov.gr.

3. Είδος σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των πάσης φύσης οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της  Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές).

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης:

   Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούμε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

5. Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας:

Παροχή υπηρεσίας για την ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές).

6. Διάρκεια σύμβασης:

   Ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

7. Προϋπολογισμός σύμβασης:

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00€)          συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού:

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης της προμήθειας παροχής υπηρεσίας για την ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Τ.Κ: 69100, τηλέφωνα: 25313-50311, 25313-50266, FAX: 25313-50307) και σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: www.pamth.gov.gr.

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών:

α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 08/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα της Δ/νσης Οικονομικού της    Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, οδός: Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.: 69100 Κομοτηνή, 3ος όροφος, γραφείο 317, Τμήμα Προμηθειών.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα.

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

  10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 09/10/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Οικονομικού, Δημοκρατίας 1, στην   Κομοτηνή, 1ος όροφος, στο Γραφείο Συσκέψεων Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης.

     

11. Δικαίωμα Συμμετοχής:

   Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα   ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Ασφαλιστικών Υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με αντικείμενο απασχόλησης την ασφάλιση αυτοκινήτων.

     

      Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία και χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτοί συμμετέχοντες:

$11.     Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

$12.     Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

$13.     Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

$14.     Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

$15.     Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήματα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 10 Παράρτημα Α του τεύχους του διαγωνισμού.

12. Εναλλακτικές προσφορές:

      Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

13. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας:

      Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας  ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και για ένα έτος.

14. Εγγυήσεις συμμετοχής:

      Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας, ήτοι: 950,00€.

15. Ισχύς των προσφορών:

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες  

      από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

16. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης:

      Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις    

      περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

17. Πληροφορίες:

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα: 25313-50311, 25313-50266, fax: 25313-50307, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ

                                                                                              

                                                                                ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κατεβάστε την περίληψη

Κατεβάστε την διακήρυξη

Διαβάστηκε 1668 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή