Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση μηχανημάτων.Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προτίθεται να εκτελέσει το έργο: «Εργασίες έμφραξης ρηγμάτων αναχωμάτων ποταμού Έβρου στον κάμπο Φυλαχτού και ΕΦ Τυχερού»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την μίσθωση μηχανημάτων
Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προτίθεται να εκτελέσει το έργο: «Εργασίες έμφραξης ρηγμάτων αναχωμάτων ποταμού Έβρου στον κάμπο Φυλαχτού και ΕΦ Τυχερού».
Για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου θα απασχοληθούν τα παρακάτω χωματουργικά μηχανήματα:
 Δεκαπέντε (15) φορτηγά ανατρεπόμενα μεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον 15 m3 (αρχική τιμή μίσθωσης 50 €/ώρα έκαστο),

  •  Δυο (2) φορτωτές τύπου CAT980 ή παρεμφερής (αρχική τιμή μίσθωσης 70 €/ώρα έκαστος),
  • Ένας (1) ισοπεδωτής (grader) τύπου CAT 12 ή παρεμφερής (αρχική τιμή μίσθωσης 55 €/ώρα)
  • Ένας (1)Μηχανικός εκσκαφέας ερπυστριοφόρος (> 120ΗΡ) (αρχική τιμή μίσθωσης 60€/ώρα) .
  • Ένας (1) προωθητής τύπου D7 ή παρεμφερής (αρχική τιμή μίσθωσης 65 €/ώρα)

Με βάση το Π.Δ. 304/2000 και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 τα μηχανήματα έργων για να χρησιμοποιούνται νόμιμα θα πρέπει να φέρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που προβλέπονται από το άρθρο 90 του Ν2696/99, να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 του ανωτέρω νόμου, να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 του κ.ν 489/76 όπως αυτό ισχύει και τέλος να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά πληρωμής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν 2052/92.Επίσης οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά και δικαιολογητικά, σε μορφή αντιγράφου, θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά των ενδιαφερομένων.
Επίσης στην διαδικασία μίσθωσης δεν μπορούν να συμμετέχουν μηχανήματα που είναι δεσμευμένα σε άλλες παρόμοιες μισθώσεις που εκτελούνται στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου απαιτείται μαζί με την προσφορά η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να αναφέρεται η δυνατότητα αποκλειστικής διάθεσης των μηχανημάτων στο συγκεκριμένο έργο και μόνο σε αυτό κατά την χρονική περίοδο εκτέλεσης του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου Ι. Δραγούμη 1 Αλεξανδρούπολη ή διαφορετικά από την ηλεκτρονική σελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου .
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Έβρου (Ιωνος Δραγούμη 1 Αλεξ/πολη), μέχρι την 12-05-2015 και ώρα 14:00μμ, για να καταθέσετε τις προσφορές σας μαζί με όλα τα παραπάνω αποδεικτικά, δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις σε ένα (1) σφραγισμένο φάκελο, για τα παραπάνω μηχανήματα.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 57.833,40 € με Φ.Π.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08-05-2015
ΜΕΠ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΈΒΡΟΥ
α/α

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄β

Οικονομικές Προσφορές

 

Διαβάστηκε 625 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή