Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "Προετοιμασία και Σύνταξη φακέλου αίτησης αναγνώρισης του Αμυγδάλου Καβάλας ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τους κανονισμούς : Καν(ΕΕ) 1151/2012 & Εκτελεστικός Καν. 668/2014"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία και Σύνταξη φακέλου αίτησης αναγνώρισης του Αμυγδάλου Καβάλας ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τους κανονισμούς : Καν(ΕΕ) 1151/2012 & Εκτελεστικός Καν. 668/2014

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 144/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014).

7.Το υπ’αριθμ.218245/9457/13-07-2023 (ΑΔΑΜ : 23REQ013079405 2023-07-13 ) αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας . 0002934647 0002934647 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 23.08.2023 Π.Α.Μ.Θ. 23.08.2023 Α. Π.: 258087/11375

8. Την με αριθμ. 206/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Πρακτικό αρ.13/2023 ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 707/2023( πρακτικό αρ. 30/2023 ) αντίστοιχη απόφαση , με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης της δράσης της Π.Α.Μ.Θ. διά της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καβάλας: «Προετοιμασία και Σύνταξη φακέλου αίτησης αναγνώρισης του Αμυγδάλου Καβάλας ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τους κανονισμούς : Καν(ΕΕ) 1151/2012 & Εκτελεστικός Καν. 668/2014» προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.

9. Την υπ αρίθμ: 218703/3696/20-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΒΡ7ΛΒ-ΒΜ8 & ΑΔΑΜ:23REQ013132175 2023-07-21) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος του Ε.Φ., ΚΑΕ 03.071.9899.0093, Κωδ.Δράσης: 232028003 Παραχωρήσεις Ακινήτων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2023.

Προτίθεται να προβεί, με απευθείας συμφωνία-ανάθεση, για προετοιμασία και Σύνταξη φακέλου αίτησης αναγνώρισης του Αμυγδάλου Καβάλας ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τους κανονισμούς : Καν(ΕΕ) 1151/2012 & Εκτελεστικός Καν. 668/2014 για την κατάθεση του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων. Θα γίνει ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα για την προετοιμασία, σύνταξη, υποβολή του φακέλου με το αίτημα πιστοποίησης του αμυγδάλου Καβάλας ως προϊόν Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν θα αναλάβουν την προετοιμασία και Σύνταξη φακέλου αίτησης αναγνώρισης του Αμυγδάλου Καβάλας ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τους κανονισμούς : Καν(ΕΕ) 1151/2012 & Εκτελεστικός Καν. 668/2014. Η έρευνα, η προετοιμασία και η σύνταξη του φακέλου θα γίνει στην Π.Ε. Καβάλας σε περιοχές που καλλιεργούνται με αμυγδαλιές και παράγεται το αμύγδαλο Καβάλας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου και η παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος ως την κατάθεση του φακέλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων........................Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο.

Διαβάστηκε 159 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023 13:15

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας akarageorgoy

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή