Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ : « ΣYMMETOXH ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ « FRESKON HELEXPO 2024 » ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ »

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

3. Το Π.Δ. 144/2010 (Φ.Ε.Κ. 144/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες » (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014).

7. Την υπ’ αρ. 148/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το έτος 2024» (ΑΔΑ: 6ΘΜΧ7ΛΒ-Π20 ), σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω δράση έχει ενταχθεί στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης – Λοιπές Δράσεις 2024 της ΠΑΜΘ.

8.Tην 2/1/1-1-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και υπευθύνων τομέων δράσεων στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

9. Την υπ’ αριθ.οικ.19539/263/19-1-2024, ΑΔΑ : ΨΡΖΡ7ΛΒ-Α6Ω (ΦΕΚ 486/τ.Β/) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της ΠΑΜΘ.

10.Την υπ΄ αριθμ.ΔΔ.οικ.4099/14.06.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 0003194561 0003194561 Π.Α.Μ.Θ. 27.03.2024 Α. Π.: 94526/4092 πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη», στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της ΠΑΜΘ με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ. ΔΔ.οικ.1327/30-3-2016 (Β΄ 1026) .

11.Το υπ’ αριθμ.πρωτ.57157/1103/9.5.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ, τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

12. Το υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.57/05.01.2018 έγγραφο της Εκτελεστικής γραμματέως «3η εσωτερική εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε

13. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

14. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014).

15.Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 51714/125/17-02-2023 Εσωτερική Εγκύκλιος 8 της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Α.Μ.Θ. « Διευκρινήσεις σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις άνω των 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ».

16. Την με αριθμ. 174/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Πρακτικό αρ. 8/2024) με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης της Π.Α.Μ.Θ. διά της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καβάλας: Συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. στη έκθεση « FRESKON HELEXPO 2024 » , Διεθνές Εμπορικό Γεγονός φρούτων και λαχανικών στη Θεσσαλονίκη προϋπολογισμού 16.911,12 ευρώ.

17.Το υπ’ αριθμ. 91006/3956/22-03-2024 (ΑΔΑΜ:24REQ014460645 2024-03-22 ) αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας για τη δράση ενταγμένη στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της ΠΑΜΘ 2024 «ΣYMMETOXH ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ « FRESKON HELEXPO 2024 » ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ » ,ΠΟΣΟΥ 16.911,12 ευρώ.

18.Την υπ αρίθμ: 91158/1512/22-03-2024 (ΑΔΑ: 6ΤΤΜ7ΛΒ-ΔΘΜ & ΑΔΑΜ: 24REQ014463393 2024-03-22) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, σε βάρος του Ε.Φ., ΚΑΕ 03.071.9899.0093, Κωδ. Δράσης: 242028001 Παραχωρήσεις Ακινήτων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2024. 19. Την με αρ 93748/4049/27-03-2024 βεβαίωση της ΔΕΘ – HELEXPO A.E ότι είναι ο αποκλειστικός διοργανωτής της έκθεσης “FRESKON HELEXPO 2024- ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ “

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ :

Για την υποβολή Οικονομικής Προσφοράς, για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που αφορά την εξασφάλιση και μίσθωση του εκθεσιακού περιπτέρου , στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Η συνολική επιφάνεια του εκθεσιακού περιπτέρου εμβαδού 64 τ.μ., θα βρίσκεται στο περίπτερο 13/st no33A στην έκθεση “FRESCON 2024 για συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Έκθεση “FRESKON HELEXPO 2024- ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο......

Διαβάστηκε 101 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 14:04

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας akarageorgoy

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή