Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εργαλείων για την επισκευή και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Π.Ε. Καβάλας και του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σύμφωνα με:

1. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 03/4184/04-11-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΖΣ7ΛΒ-Β75 και ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007600673), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εργαλείων για την επισκευή και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Π.Ε. Καβάλας και του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της με CPV:[42652000] και ενδεικτικό Προϋπολογισμό 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Τον προϋπολογισμό εξόδων με Κ.Α.Ε. 3311.1729.0001 του οικονομικού έτους 2020.                                                       

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εργαλείων για την επισκευή και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Π.Ε. Καβάλας και του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.

Συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει τα είδη του κατωτέρω πίνακα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις άμεσες ανάγκες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Π.Ε Καβάλας και του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.

Συνοπτικά τα είδη που περιλαμβάνει η παρούσα προμήθεια είναι τα εξής :

Διαβάστηκε 74 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 16:57

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή